شماره جاری: دوره 14، شماره 49، بهار و تابستان 1398، صفحه 9-150 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2322-584X
شاپا الکترونیکی
2383-210X

بانک ها و نمایه نامه ها