بررسی مهم ترین مضامین مقاومت در اشعار توفیق زیّاد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرب دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

توفیق زیّاد یکی از شاعران بزرگ ادبیات پایداری فلسطین است کهبااشعار خود فریاد مظلومیت فلسطینیان را به گوش جهانیان رساند.او تمام دیوان خود را وقف مقاومت کرده است.از یک سو بیشترین و شاید مهم¬ترین مضامین مقاومت را می¬توان در دیوان او یافت، و از سویی دیگر می¬توان او را ابداع¬گر بسیاری از مضامین مقاومت دانست. بنابراین با بررسی مضامین مهمّی چون استعمارستیزی، حقوق بشر، جهان¬شمولی و برخی دیگر از مفاهیم پایداری که با جلوه¬ی بیشتری در شعر او به چشم می¬خورند، میزان تأثیر زیّاد بر ادبیات مقاومت آشکار می‌گردد.

کلیدواژه‌ها