تأثیر عادت واره های اجتماعی در شکل گیری تشبیهات حسن غزنوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

چکیده

در این مقاله سعی¬شده، نمود عادت¬واره¬های اجتماعی در زبان تشبیهات سید حسن غزنوی نشان داده شود. برای نیل به این هدف، با بهره¬گیری از روش کمی، نخست نمودارهایی دال بر تصویر کلی زبان تشبیهات سید حسن غزنوی، ترسیم¬شده¬است تا تفکر غالب آن کشف و تأثیر این تفکر در بسامد زبان تشبیهات او نشان داده¬شود سپس تأثیر عادت¬واره¬های اجتماعی بر ذهن این شاعر و بالتبع تجلی آنها در زبان او مورد بررسی واقع شده¬است. نتیجه اینکه تفکر جمعی و عادت¬واره¬های درباری مانند «مدح» و «ساده گویی»، تفکر و زبان شاعر را احاطه کرده و به شکل قواعدی که شاعر از آنها در محیط خود تبعیّت¬کرده¬است در ذهن و زبان او مشاهده میشود.

کلیدواژه‌ها