بررسی وجوه زیبایی شناسی نوشتار زویا پیرزاد در سه مجموعه داستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

این مقاله به طور مختصر شامل معرفی وجوه زیبایی شناسی نوشتار زویا پیرزاد، نویسنده ی معاصر ایرانی است که با توجه به داستان های کوتاه او مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، ابتدا به بررسی زاویه ی دید و کانون روایت در داستان ها به عنوان مشخصه ی بارز نوشتار زنانه ی او می پردازیم و سپس به بحث درباره ی زبان خواهیم پرداخت تا با بررسی عناصری مانند تکرار، جابجایی و غیره ثابت کنیم که نویسنده با بهره گیری از آنها توانسته زبان شخصیت هایش را به زبان گفتار و روزمره نزدیک کند. همچنین خواهیم دید که پیرزاد در عین ساده نویسی، از آرایه هایی چون مجاز، تشخیص ، تشبیه، نمادپردازی و ....برای توصیف شخصیت ها و موقعیت های داستان هایش بهره گرفته است.

کلیدواژه‌ها