مقایسه ی ادبیات ضد جنگ در آثار اریش ماریا رمارک و ولفگانگ بورشرت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دکتری زبان و ادبیات آلمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

آلمان نقش بسزایی در جنگ های جهانی اول و دوم داشته است و بیشترین پیامدهای این جنگ نیز دامنگیر این کشور بوده است. از این رو طبیعی است که جنگ و پدیده های مرتبط به آن از مضامین مهم در تاریخ ادبیات این کشور محسوب شود. از جمله نویسندگان بنام که در ادبیات آلمان با آثار فوق العاده ی خود به شرح جنگ پرداختند اریش ماریا رمارک3 و ولفگانگ بورشرت4 بودند. رمارک و بورشرت توانستند با سبک جدید و ویژۀ خود تحولی در ادبیات بعد از این دو جنگ ایجاد کنند. این دو نویسندۀ جوان بی رحمی و عاقبت جنگ های جهانی را تجربه کرده بودند، بنابراین آن ها موضوع جنگ را در آثار خود از دیدگاه یک سرباز توصیف کردند. موضوع اصلی آثار این دو نویسنده جنگ، حس بازگشت به وطن و مشکلات آن ها در جامعه ی جدید پس از جنگ است.

کلیدواژه‌ها