معاصرسازی اسطورۀ آرش، مبتنی بر فیزیک مدرن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضوهیات علمی دانشکده هنر ومعماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ودانشگاه الزهراء

چکیده

با توجه به معاصرسازی (contemporization) اسطوره و تاکید پساساختارگرایان (post structuralists) و هرمنوتیک¬های نو که تاکید را بر رمزگشایی (decode) و تاویل و تفسیر مخاطب از پیام گذاشته¬اند، در این پژوهش، نگاهی جدید و مدرن به یک اسطورۀ کهن انداخته می¬شود و ارتباط این اسطوره با قوانین فیزیک مدرن، از جمله قوانین نیوتن، مورد سنجش قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها