شخصیت پردازی زنان در سه رمان جنگ ایران

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری رشته زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

رمان جنگ، شرح احوال رشادت ها و ظلم ستیزی دلاورانی است که برای حفظ شرف ، حیثیت و فضایل انسانی در مقابل متجاوزان به پا خاستند و در این میان زنان نقش برجسته‌ای را در پیشبرد جنگ ایفا کردند. با بررسی سه رمان ، ریشه در اعماق، گلاب خانم وسرود اروند پی خواهیم برد که زنان در عرصه های مختلف چگونه ایفای نقش کردند؟ درمقاله حاضر زنان به مادران وهمسران شهید،مادران جانباز،همسران جانباز،زنان مهاجروآوارگان جنگ،زنان پرستار،زنان منتظر وزنان منفی نگرتقسیم بندی شده اندو هرکدام از این زنان باتوجه به روحیات وعقایدخود بازتاب ها وکنش های خاصی در مورد جنگ واتفاقات پیرامون آن دارند. برخی ازاین زنان در مواجه بامشکلات ومصائب به زنان آرمانی وبرخی دیگر به زنانی زمینی بدل می شوندو وجود هرکدام ازاین نوع زنان درصحنه رمان وداستان الزامی است ،تا طرف مقابل آن بهتر شناخته شودو همان طور که گفته اند هرچیزی با ضد خودش شناخته می شود،بدین منظور وجود زنان منفی نگر است که باعث می شودتا زنان آرمانی واسطوره ای شناسایی شوندوارزش واهمیت آنان در جنب چنین زنهایی است که به منصه ی ظهور می رسد. نقش رمان در این دوره به تصویر کشیدن استقامت، صبوری و از خود گذشتگی زنان است، زیرا زنان این دوره نسبت به دوره‌های پیشین متمایز می‌باشند و به مسئولیت و تعهد خطیر خود در قبال خانواده و جامعه واقف شدند و به همین دلیل خود را از قید هوس و آرزو آزاد ساختند و به عنوان زنان آرمانی جلوه‌گر شدند.

کلیدواژه‌ها