مضامین و ساختار های شعر مقاومت در ادب راشد حسین

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری رشته زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

یکی از دل مشغولی‌های اساسی ادبیات سرزمین‌ فلسطین، توجه به جنبه‌های مقاومت ملت آن است. در نتیجه ادبیات مقاومت، که از مهمترین سنگرهای فرهنگی ملت‌های انقلابی در مقابل تهاجم نظامی، سیاسی و فرهنگی است، در هیچ سرزمینی همانند فلسطین به شکوفایی و رشد کمی و کیفی نرسیده است. راشد حسین، که یکی از شاعرن بنام ادبیات مقاومت در سرزمین‌های اشغالی است، می‌کوشد تا با سلاح قلم و زبان هنر و بهره گیری از شگردهای گوناگون ادبی، در افشای ماهیت رژیم صهیونیستی و دفاع از سرزمین فلسطین، نقش بارزی داشته باشد. دعوت به مبارزه، ترسیم بیدادگری، ستایش آزادی و آزادگی، گشودن افق‌های روشن پیروزی، انعکاس مظلومیت فلسطینیان، جان فشانی‌های مبارزان فلسطینی برای دست یابی به آزادی و بزرگداشت شهدای این راه، از اصلی ترین دغدغه های شعر راشد حسین به‌حساب می آیند. بازگشت به وطن در شعر او امری اجتناب ناپذیر است و لاجرم زندگی ملت فلسطین باید در این مرز و بوم مقدس ادامه یابد.

کلیدواژه‌ها