سانسور و اقسام و روش های آن

نویسنده

دانش آموخته مقطع دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

سانسور یکی از اقداماتی است که حکومتها سعی می¬کنند از طریق آن جلوی بروز وظهور اندیشه¬های باطل و مضر را بگیرند. چون حجم وسیع اطلاعاتی که به بدنه جامعه تزریق می¬شود فقط به رشد و تعالی انسان کمک نمی¬کند بلکه برخی از آنها حقایق را وارونه جلوه داده و آنها را تحریف می¬نمایند و زمینه انواع و اقسام انحرافات فکری و اخلاقی را فراهم می¬آورند. اما اینکه سانسور چه معنایی دارد دارای چه اقسامی است و با چه روش¬هایی اعمال می¬شود سوالاتی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. ارزش این مقاله از آن جهت است که خواننده را با مفهوم سانسور، مصادیق، انواع و روش¬های آن آشنا می¬نماید و امکان ورود به این عرصه و قضاوت در این زمینه را فراهم می¬سازد. به طور خلاصه باید گفت سانسور یک نوع نظارتی است که عمدتا توسط مقام¬های موثر و صاحب نفوذ صورت می¬گیرد و از جهات مختلف قابل تقسیم می¬باشد. این عمل دارای روشهایی است که عمده ترین آنها روش پیشگیری وروش پیگیری است.

کلیدواژه‌ها