پژوهشی پیرامون امثال القرآن و معادلهای آن در زبان فارسی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

بحث پیرامون امثال القرآن با تنوع خاص و شگرف خود از جمله مباحث مهم در حوزه علوم قرآنی است. پیام اساسی امثال القرآن بیان حکمتها، لطائف، عبرت پذیری و هوشیاری عنوان شده است. این مقاله نه درصدد بحث پیرامون مضامین و مفاهیم اینگونه امثال است، بلکه قصد آن دارد که ابتدا به ارائه تقسیمات مختلف مثل در قرآن پرداخته که به نوبه خود به بخش هایی چون تشبیهات تمثیلی، مثلهای قیاسی، توصیفی، تاریخی، فردی و رمزی تقسیم می شود و سپس به دسته بندی امثال برگرفته از قرآن که در زبان فارسی کاربرد فراوان یافته اند همت گمارد.

کلیدواژه‌ها