نقش واهمیت فردیت خلاق وصاحب سبک ابوالفضل بیهقی در سیر تحول سبک نثر فارسی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

2 کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

چکیده

بااین که تصور می شود سبک نثر فارسی در طول تاریخ کهن خود اصول ثابتی داشته،اما تحولات چشمگیری در آن رخ داده است.اگر چه درسیر تحول سبک نثرعوامل درون متنی و برون متنی بسیاری تاثیردارد،اما یکی ازاین عوامل مهم،حضور و ظهور نویسندگان صاحب سبک و فردیت های خلاق است.نویسندگانی که بیشترازآنکه از جامعه و سبک دوران خود تاثیر بپذیرند،با جسارت ونو آوری های خودبر آن اثر نهاده اند.ابوالفضل بیهقی یکی از این نویسندگان برجسته در تاریخ تحول نثر ایران ،در گذار از سبک ساده به سبک فنی دوره بعد از خود است.او هم واجد شرایط خاص در حوزه مهارت های نویسندگی است و هم با ابداع و ابتکارهای جسورانه خود آغاز گر راه آرایش لفظ و توجه به صورت کلام در تاریخ نثر پارسی است.

کلیدواژه‌ها