طنزپردازان معاصر

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

چکیده

در این مقاله خلاصه ای از زندگی «ابوالقاسم حالت» به قلم خودش بیان شده است، لطف کلام و شیرینی سخنش، در همه ی دیوان های طنزش مشهود است، که نمونه هایی از آنها ذکر گردیده است، حتی در بعضی مسائل شخصی از جمله ازدواجش رنگ و بویی از بذله گویی وجود دارد. هنجارشکنی از ویژگی های طنز است و «حالت» این شیوه را به کار گرفته است؛ از جمله در واژگانی مانند: (لافیدن) و (گزافیدن و جمع مکسرهای نادرستی چون (شواعر) و (حواضر) و (چواکر) و... در قالب «قطعه» اکثر شاعران معاصر، سروده هایی دارند و «حالت» بیشتر درون مایه های طنز خویش را در این قالب می سراید، و در استفاده از بحر طویل سرآمد شاعران طنز پرداز معاصر است که دو نمونه ی آن در «پختن کیک» و «بی بی طوطی» ذکر شده است. «حالت» با روزنامه ی وزین و طنز پرداز «توفیق» همکاری بسیار داشته است، و مسائل روز و موضوعات سیاسی و اجتماعی را به خوبی در ترازوی طنز به نقد می کشد.

کلیدواژه‌ها