نگرشی نو به پیدایش نظم تعلیمی در ادبیات عرب «عصر عباسی»

نویسنده

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

نظم تعلیمی، یکی از پدیده های نو بنیاد در عرصه ی شعر عباسی در ادب عربی است که در پی گسترش ادبیات ، علوم ، معارف گوناگون و نیاز مبرم مردم به فراگیری علوم و هنرهای متداول آن روزگار پدید آمده است . در دهه های اخیر منتقدان ادبیات تعلیمی به شکلی گسترده تلاش نموده اند تا پیدایش این پدیده را با استناد به ابیاتی از دوره های جاهلیت و اموی به این دوره ها نسبت دهند و از پیدایش این پدیده به تأسّی از دیگر فرهنگ های پیشرفته آن دوره، برائت جویند . این مقاله در پی آن است که با بررسی منظومه های گوناگون، در عصر عباسی و دیدگاه های نا قدان در زمینه ی پیدایش این گونه منظومه ها ، شکوفایی و جایگاه واقعی آن را در عصر عباسی به اثبات رساند .

کلیدواژه‌ها