مقایسه عوامل مشترک نوزایی شعر معاصر عربی و فارسی و رویکردهای ادبی – اجتماعی آن

نویسنده

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

در این مقاله به بررسی دو جریان شعر معاصر عربی و فارسی پرداخته شده و در آن دو هدف مورد تحقیق بوده است. الف- بررسی برخی از عوامل مشترک نوزایی ادبی ب- بررسی رویکردهای مشترک ادبی – اجتماعی شعر معاصر عربی و فارسی. در این مقاله تلاش شده است تا مهم¬ترین و تأثیرگذارترین عوامل نوزائی ادبی ورویکردها ی مشترک شعر معاصر عربی و فارسی مورد تحقیق و پژوهش قرار گیرد

کلیدواژه‌ها