اعتباریات قبل از اجتماع از نظر علامه طباطبایی

نویسندگان

1 استادیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسمی واحد تھران مرکزی

2 دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسمی، واحد تھران مرکزی

چکیده

فیلسوفان از جنبه‌های مختلفی ادراکات آدمی را تقسیم کرده‌اند. یکی از تقسیمات ادراک، تقسیم آن به ادراک حقیقی و اعتباری است. ادراکات اعتباری ابزارهای فکری است که آدمی می‌سازد تا به وسیله‌ی آن رفتارهای خود را تنظیم کند و به اهداف مطلوب خود نائل شود. علامه طباطبایی ادراکات اعتباری را به دو دسته‌ی ادراکات قبل از اجتماع و ادراکات بعد از اجتماع تقسیم می‌کند. به نظر علامه طباطبایی ادراکات اعتباری قبل از اجتماع عبارتند از اعتبار وجوب، حسن و قبح، انتخاب اخف و اسهل، استخدام و اجتماع، متابعت علم.

کلیدواژه‌ها