معرفی و شرح سخنان، حالات و اندیشه های شیخ ابو العبّاس قصّاب آملی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

ابوالعبّاس قصّاب آملی از مشایخ بزرگ قرن چهارم، پیر و مراد ابوسعید ابوالخیر، ابوالحسن خرقانی... و خود نیز مرید محمّدبن عبدالله طبری بود.وی مردی امّی بود که با وجود امّی گری اش از ظرایف و دقائق علم توحید مشکل گشایی می کرد وغوامض آن را برطرف می ساخت. نگارنده دراین مقاله پس از معرّفی این شخصیّت، به شرح و بسط سخنان وی،همراه با تجزیه و تحلیل نظر عارفان درباره ی وی،پرداخته است.

کلیدواژه‌ها