بررّسی پیدایش و جایگاه جام مقدّس در رمانهای شهسواری آرتور در ادبیّات آلمانی

نویسنده

عضو ھیات علمی دانشگاه آزاد اس می واحد علوم و تحقیقات تھران

چکیده

اواخر قرن دوازده میلادی در آلمان و فرانسه، افسانۀ جام مقدّس به گونه های مختلفی در ادبیّات حماسی قرون وسطی، خصوصاً در حیطۀ رمانهای شهسواری آرتور پدیدار گشت. داستان و افسانۀ نیمه مسیحی جام مقدّس و جستجوی شوالیه ها به دنبال آن به عنوان سبکی پیشرو از آثار ادبی و اندیشه گرا به رشته تحریر در آمد. اعتقاد و ایمان به یک شی مقدّس پر رمز و راز که در آن اسرار و نا گفته های مذهبی و فرقه ای به گونۀ نمادین در آمده اند حتّی امروزه نیز در حلقه های مشخّصی از ادبیّات به صورت زنده نمایان است. در این مقاله اهتمام بر آن شده است تا مبدأ پیدایش و جایگاه جام مقدّس در ادبیّات آلمانی که در آن دوره پیرو ادبیّات فرانسه بوده است مورد بحث و برّرسی قرار گیرد. در این ارتباط نویسندگان و مبدعان آلمانی و فرانسوی این آثار نیز نقد و برّرسی شده واثر پارسیفال به عنوان منبع اصلی و مبنای این تحقیق قرار گرفته است. جهت گیری ها و گرایشات فکری فلسفی پدید آورندگان این آثار ادبی بارزترین و اصلی ترین هدف در راستای این تحقیق می باشد که خود به گونه ای نشانگر ویژگی های ادبیّات آن دوره است. بدین صورت بررّسی ها و نتایج تحقیق منحصراً در برگیرندۀ جایگاه و مبدأ پیدایش جام مقدّس در رمانهای شهسواری آرتور در زبان و ادبیات آلمانی می باشند.

کلیدواژه‌ها