نقش شعر در شکوفایی تفسیر کشف الاسرار میبدی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده

تأثیر، تأثر، تبادل و تعامل، از جمله مؤلفه‌های مهم و اثرگذار در شکوفایی پدیده‌های انسانی و اجتماعی است. تأثیر متقابل و سازندة فرهنگ‌ها، اندیشه‌ها و گرایش‌های گوناگون علم و دانش در یکدیگر به عنوان پدیده‌های ارزنده و سازنده نیز امری است آشکار. با نگاهی گذرا به چگونگی مناسبات میان قرآن کریم و ادبیات، به عنوان گرایشی از دانش، میزان تأثیر دولت قرآن در قلمرو ادبیات فارسی و عربی بدان پایه است که در قالب کتاب‌ها، مقالات و سخنرانی‌ها بدان پرداخته شده و کرسی درسی نیز بدان اختصاص یافته است؛ اما آنچه در این مقال به طور محوری بدان پرداخته شده، گذری بر نقش برجستة شعر در اعتلا و شکوفایی تفسیر قرآن کریم است. در این نوشتار، ضمن گذری بر چند تفسیر، به اجمال به نقش شعر در تفسیر کشف‌الاسرار و عُدَّة ‌الابرار میبدی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها