لافونتن1و حکایات فارسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

داستان سرایی در مشرق زمین به گواه تاریخ ادبیات و تاریخ فرهنگ‌ها در مقایسه با مغرب زمین از پیشینه‌ای غنی تر برخوردار است . پس از رخداد دوران نوزایی، اروپاییان این گنجینة شایگان را کشف کردند و در جهت غنای ادبیات خود از آن بهره‌ها برگرفتند. آنان خود به برخی از این وام‌گیریها اذعان کرده‌اند لیکن بخش بزرگی از تَاثیرات بویژه تَاثیرات زبان و فرهنگ فارسی و ایرانی نه بیان شده و نه مورد ارزیابی قرار گرفته است. از آن جمله است آشنایی لافونتن با ادب فارسی و تَاثیر پذیری انکار ناپذیر وی از حکایات حکیمان پارسی‌گو. در این مقاله کوشش شده است پرده از بخش کوچکی از این الهام‌ گیری ها و بهره برداری‌ها برداشته شود.

کلیدواژه‌ها