خاور دوستی و توجه به شرق در شعر احمد شوقی و محمد تقی بهار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته مقطع دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

 توجه به بلاد شرق از جمله موضوعاتی است که در شعر شعرای معاصر ایران و مصر و کشور های همجوارشان خود نمایی می کند . از این رو مقاله ی حاضر به بررسی این درونمایه ی مشترک در شعر دو شاعر هم عصر ’ " احمد شوقی " ’شاعر مصری و " محمد تقی بهار " ’شاعر ایرانی می پردازد . این دو شاعر با وجود آنکه در دو کشور مختلف زندگی کرده اند ولی هر دو به بلاد شرق توجه داشته و این اهتمام ، نشان دهنده ی اشتراکات دینی ،فرهنگی و اجتماعی دو ملت ایران و مصر می باشد . ضمن بررسی تطبیقی دیدگاه این دو شاعر و بیان وجوه تشابه و افتراق نظر آنها در حوزه ی خاوردوستی ، به نظر می رسد شرق از دیدگاه شاعر فارسی زبان ، گستره ی وسیعتری دارد و قومیت در شعر او جایی ندارد.

کلیدواژه‌ها


 

1-قرآن کریم .

2- بهار ،محمد تقی .(1388). دیوان اشعار ملک الشعرای بهار ،تهران: نگاه،چاپ دوم.

3- حر ، عبدالمجید.(1992). احمد شوقی امیر الشعراء و نغم اللحن و الغناء،بیروت:دارالکتب العلمیة، چاپ اول.

4- سپانلو،محمد علی .(1382). محمد تقی ملک الشعرای بهار،تهران: طرح نو،چاپ دوم.

5- سعدی ،مصلح بن عبدالله.(1384).کلیات سعدی ، تهران : پیمان ،چاپ اول.

6- شمیم ، علی اصغر.(1388). ایران در دوره سلطنت قاجارقرن سیزدهم و نیمه ی اول قرن چهاردهم،تهران: زریاب ، چاپ پنجم.

7- شوقی ،احمد.(2008). الشوقیات،بیروت: دار و مکتبة الهلال،چاپ اول .

 8- همو .(1415). الموسوعة الشوقیة،شرح ابراهیم الابیاری،  بیروت: دار الکتب العربی، چاپ اول.

 9- ضیف ،شوقی .(1953). شوقی شاعر العصر الحدیث، قاهره :دارالمعارف،چاپ سیزدهم.

10- عطوی، فوزی .(1989). احمد شوقی شاعر الوطنیة و المسرح و التاریخ،بیروت:دار الفکر العربی، چاپ اول.

11- فاخوری،حنا.(1377). تاریخ الادب العربی ، تهران :انتشارات توس ،  چاپ اول.

12- مجلسی ، محمدباقر.(1403). بحار الانوار،بیروت:دار إحیاء التراث العربی،چاپ سوم.

13- ناظم الاسلام کرمانی ، محمد بن علی .(1384).تاریخ بیداری ایرانیان، تهران :انتشارات امیر کبیر، چاپ هفتم.

14- یعقوبی،احمدبن ابی یعقوب.(بی تا). بیروت:دار الصادر.