نقد و بررسی دیدگاه جورج شکّور درباره ی رسول خدا در«ملحمة الرسول»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

جورج شکّور ادیب معاصر مسیحی از لبنان ، برای رسول خدا  و خاندان ایشان احترامی ویژه قائل است. از جمله آثار وی، ملحمة الرسول  است که در بیش از هزار بیت سروده شده و به وقایع تاریخی از ولادت تا وفات رسول خدا  اشاره کرده است.  شکّور در این ملحمه رسول خدا  را پیام آور دوستی و محبت معرفی نموده ، ایشان را میراث دار پیامبران گذشته می داند که همان روش و شیوه آنها را ادامه داده است. وی ضمن بیان حوادث زندگی رسول خدا به ترسیم فضایل اخلاقی و ویژگی های ایشان پرداخته و امانتداری، صداقت، وفای به عهد و صبر و استقامت رسول خدا  را می ستاید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The prophet of Islam in shakkour’s epic poem

نویسندگان [English]

  • Zahra khosravi 1
  • Fatemah al-sadat arfa 2
چکیده [English]

The contemporary Christian literary figure of Lebanon, George Shakkour, is especially sincere to God's Messenger (PBUH) and his family. His works include "Malhame al-Rasoul (PBUH) (An Epic Poetry on the Messenger)" composed in more than 1000  verses mentioning the historical events of God's Messenger (PBUH) life from birth to death. Shakkour has represented God's Messenger (PBUH) as friendship and kindness messenger in this epic poetry, and has recognized him as the heir to previous messengers following their methods and styles. He emphasizes that God's Messenger(PBUH) have had peculiarities making him deserve the prophetic mission and be acceptable by people beforehand. Meanwhile, Shakkour has outlined The Messenger's moral virtues and peculiarities, and praises his safekeeping, honesty, loyalty to promise and contract, and his patience and perseverance.                                   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prophet Mohammad PBUH
  • George shkkour
  • Malhame al-Rasoul
    قرآن کریم

    نهج البلاغه

ابن منظور، محمد بن مکرّم.(2005م). لسان العرب، بیروت: دارالکتب العلمیة.

ابن شهرآشوب مازندرانی، محمد.(1379ق). مناقب آل ابی طالب، قم: المطبعة العلمیة.

ابن هشام ، عبد الملک.(بی تا).  السیرة النبویة، بیروت: دارالمعرفة.

امینیان، بهادر.(1387).  اسلام ستیزی در غرب: دلایل و ویژگی ها، فصلنامه سیاست خارجی،22(1)، 121-105

بقاعی، شفیق(1985م) الأنواع الأدبیة، بیروت: بی نا.

بلاذری، احمد بن یحیی.(1417ق). أنساب الأشراف، بیروت: دارالفکر.

حلبی، نورالدین.(1427ق ).السیرة الحلبیة، بیروت: دارالکتب العلمیة.

حموی، یاقوت.(1990م). معجم البلدان، بیروت، دارالکتب الاسلامیة.

خفاجی ، محمد عبدالمنعم.(بی تا).  الادب العربی الحدیث ، بیروت: مکتبة الکلیات الازهریة.

خویی ، حبیب الله. (1385ش).  منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة، تهران، مکتبه الاسلامیة.

داغر،ریما، ایمیل،10/10/1391

راوندی، فضل الله.(1370ق). النوادر، قم: دارالکتب.

سلامة، بولس.(1410ق).  عیدالغدیر، تهران: الموسسة الثقافیة أنصار الحسین.

شکّور، جورج، مصاحبه، جریدة القبس، 6/9/2006

همو. (2010م).  ملحمة الرسول، لبنان: بی نا.

طبرسی، فضل بن حسن.(1372).  مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران: انتشارات ناصرخسرو.

طبری، محمد بن جریر.(1387ق). تاریخ الأمم و الملوک، بیروت: دارالتراث

کارلسون،اینگمار.(1380). اسلام در اروپا همزیستی یا خصومت، ترجمه داوود وفایی و منصوره حسینی، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران.

کزّازی، میرجلال الدین.(1376).  رویا، حماسه، اسطوره، تهران: نشر مرکز.

کلینی، محمد بن یعقوب.(1362ش). اصول کافی،تهران: انتشارات اسلامیة.

متقی هندی، علی.(1413ق).  کنزالعمال فی سنن الأقوال و الأفعال، بیروت: مؤسسة الرسالة.

مقریزی، تقی الدین.(1420ق).  إمتاع الاسماع بما النبی من الاحوال و الاموال والحفدة والمتاع، بیروت: دار الکتب العلمیة.

مقدسی، انیس.(1982م).  الإتجاهات الأدبیة فی العالم العربی الحدیث ،بیروت: دارالعلم للملایین.

هلال ، غنیمی محمد. (1962م).  الادب المقارن ، بیروت: دار الثقافة.

یعقوب، امیل بدیع.(1425ق).  معجم الشعراء منذ بدء عصر النهضة ، بیروت: دارصادر.

، مصاحبه با شکّور2012 on 21 Novembe  ، www.tabnac.ir