ساختار و کار کرد بند (پاراگراف)و گونه های آن در متون معاصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

بند واحد معنایی بزرگتر از جمله است که بخشی از افاده معنا در متن را برعهده دارد.  مسألۀ این پژوهش آن است که ساختار بند به عنوان یک واحد معنایی چگونه است؛ بند به تنهایی از چه جملههایی تشکیل شده و هر یک چه نقشی در بند دارند. دیگر آنکه بندهای متفاوت در متن چه نقشی دارند و برای بیان  بهتر معنا، بندها به چندگونه تقسیم میشوند. اجزای تشکیل دهندة هر بند عبارتند از جملة اصلی و جملههای پشتیبان ؛ هر متن  بند مقدماتی، بندهای بدنه و بند نتیجهگیری دارد. از آنجا که هر بند موضوعی نسبتاًً مستقل را بیان میکند، میتوان آنها را به بند روایی، بند توصیفی، بند علّت و معلولی، بند تقابلی و تباینی، بند تشریحی و بند ترکیبی تقسیم کرد. شناخت صحیح اجزاء بند و توان تشخیص بندهای متفاوت در متن به آموزش نگارش صحیح، توان دستهبندی موضوعات، پرهیز از انحراف از موضوع و زیادهگویی و نیز فهم درست متن کمک میکند. نتیجه آنکه با شناخت ساختار بند، می‏توان به طور علمی کارکرد و محدودۀ بند را تعیین کرد و برای پاراگراف بندی شیوه‏ای مناسب با موضوع متن  اتخاذ نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STRUCTURE AND FUNCTION OF PARAGRAPH AND ITSKINDS IN CONTEMPORARY TEXTES

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Gozashti
  • Leila Elahiyan
چکیده [English]

Paragraph is one of the units of meaning in the text which is greater than a sentence and is, in its turn, responsible for transmitting the meaning. This study aims to illustrate: What kind of sentences form a paragraph, What is the structure of sentences in a paragraph, What kind   of role occupy different paragraphs in a text, To make the author’s intention more clear how should be the paragraphs divided. A paragraph comprises of a topic sentence and supporting sentences and considering the position of different paragraphs in a text, three paragraphs can be distinguish for every text, i.e. introductory paragraphs, body paragraphs and conclusion paragraph. Since each Paragraph explains a respective independent subject, the paragraphs can be divided in to narrative paragraph, descriptive paragraph, cause and effect paragraph, comparison and contrast paragraph and composite paragraph. Understanding the parts of a paragraph correctly and having the ability to distinguish the different kinds of paragraphs help to understand the text properly, teach the correct way of writing, classification of subjects and avoiding the deviance of the main subject of the text and verbosity. With explaining the structure of a paragraph to determine the framework of the paragraphs and adoption an appropriate way for paragraphing the text in line with its subject, this article strives to make clear the functions of the paragraphs.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • paragraph
  • topic sentence
  • supporting sentences
ابومحبوب، احمد .(1376).کالبدشناسی نثر، تهران: نشر زیتون.
همو .(1387). ساخت زبان فارسی، تهران: نشر میترا.
آل‎احمد، جلال.(1384). سه تار، تهران: نشر جامه‎دران.
الیاده، میرچا.(1375). دین‎پژوهی، ترجمةبهاءالدین خرمشاهی،  تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
امینی، محمدرضا .(1389).تعریف بند در نثر فارسی، مجلۀ کاوش نامه، (20)، 55-86.
باطنی، محمدرضا.(1384). توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی، تهران: امیر کبیر.
داد، سیما.(1380). فرهنگ اصطلاحات ادبی، تهران: مروارید.
دارایی، بهین.(1353). دستور نگارش فارسی، تهران: مدرسه عالی دختران ایران .
سجادی، سیدجعفر.(1341).  فرهنگ علوم عقلی، تهران: کتابخانة ابن‎سینا.
سمیعی، احمد.(1366). آیین نگارش و ویرایش، تهران: سمت.
شریعتی، علی.(بی تا) .کویر، تهران: حسینیة ارشاد.
صدر، محمدباقر.(بی تا). اقتصاد ما،ترجمه ع ـ اسپهدی، تهران: انتشارات اسلامی.
طوسی، بهرام.(1372) .مهارتهای مطالعه، تهران: ترانه.
فتوحی، محمود.(1385) . آیین نگارش مقاله علمی ـ پژوهشی، تهران: سخن.
مظفر، محمدرضا.(1371). المنطق، ترجمةمنوچهر صانعی دره‎بیدی، تهران: حکمت.
موحد، ضیاء.(1374) .واژه‎نامة توصیفی منطق، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
یارمحمدی، لطف الله.(1391). در آمدی به گفتمان شناسی، تهران: هرمس.
Arnadet, Martin&Barrett, Marry Ellen.(1990). paragraph development. New Jersey, prentice mall regents.
Bailey, Edward. Powell, Philip. (2000). practical writer with reading. Tehran, Abbasi.
Brandon, lee. (1998). paragraphs and essays with culturally diverse reading. London, Hoaghton.
Canvan, P.Joseph .(1974). paragraphs and themes. D.C Heatt and company.
Chaplen, Frank .(1970). paragraph writing. London, Oxford University.
Maftoon, Parviz, Farhady, Hossein. Barzegar, Minoo.(2005). Reading through reading, general:English for university student. Tehran, Samt.
Wingeresky, Joy. Boerner, Jon. Holgninbalogh, Diana.( 2006).Writing paragraphs and essays. New York, Tomson-Wadsworth.
Wishen, George. E. Burks, Julia. M.(1979). let's write English complete Book for students of English as a second language. NewYork, American book company.