فلسطینیات در اشعار سُلافِه حَجاوِی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد گرمسار، ایران، سمنان

چکیده

یکی از پربارترین شاخه­های ادبیاتِ سرزمینِ فلسطین، ادبیات مقاومت و تأثیرگذارترین بخش آن، شعرِ مقاومت است. شعری که از مهم­ترین سنگرهای فرهنگی ملتِ انقلابی و مسلمان فلسطین درمقابل تهاجـم نظامی، سیاسی و فرهنگی صهیونیسم محسوب می­شود. این بخش از ادبیات در هیچ سرزمینی مانند فلسطین به شکوفایی و رشد کمی و کیفی نرسیده است.
سُلافة حجاوی از شاعران معاصر مقاومت فلسطین، بخش عمده­ای از قصاید خود را به قضیه  فلسطین اختصـاص داده است؛ وی می­کوشد با به کارگیری برجسته­ترین عناصرِ موضوعی موجود در شعر مقاومت، همچون آوارگی، غربت، اشغال، شهدا و... و با استفاده از شیوه­های فنیِ نوینِ موجود در اشعارِ عربی مانند عنصر تکرار، تصاویرِ شعری و رموز، به ­زیباترین شکل، با تأثیر برخواننده و برانگیختن احساسات او در افشای ماهیت رژیم صهیونیستی و دفاع از سرزمینش نقش بارزی ایفا نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Poems about Palestine of salafa hijjawi

نویسندگان [English]

  • zahra abbasi semnani 1
  • Leila ghasemi hajiabadi 2
چکیده [English]

One of the most productive branches of literature in Palestine’s territory is the literature of resistance and resistance literature can be considered as an influential part of the poem. A poem which is one of the most important trenches of the nation’s against military domination, and cultural and political for the revolutionary people of Palestine’s Muslim. And that part of the literature in any country, including quantitative and qualitative growth and prosperity is not even getting close to the level which is occurring in Palestine.
Sulafa hijjawi is a contemporary poet of the Palestinian resistance, the Palestinian issues are devoted much of his odes; he tries  to employ the most prominent thematic elements in the poetry of resistance, such as displacement, exile, occupation, martyrs and also using  modern technical means in Arabic poetry as an element of repetition, imagery and poetic mysteries, beauty of his poems has a deep impact on the reader’s sentiment on the disclosure of the nature of the Zionist regime and has an important role to defend of their country. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • salafa hijjawi
  • Palestine
  • poems

 سلیمان، خالد.(1376). فلسطین و شعر معاصر عرب، مترجم عبدالحسین فرزاد؛ شهره باقری، تهران: نشرچشمه.

صدوق، راضی.(2000). شعراء الفلسطین فی القرن العشرین، چاپ اول، بیروت: الموسسة العربیة للدراسات و النشر.

فرانی، عبدالحمید جمال، و عونی محمد علوی.(2013). اعلام النساء الفلسطینیات، چاپ اول، بیروت: دارالعلوم العربیة.

فرزاد، عبدالحسین.(1380). رویا و کابوس، چاپ اول، تهران: مروارید.

5.محمد صالح، محسن، 2012، القضیة الفلسطینیة خلفیاتها التاریخیة و تطوراتها المعاصرة، بیروت، مرکز الزیتونة للدراسات و الاستشارات.

6.­­ واثقی، علی 1336، مصاحبه با دو شاعر عرب، تهران، انتشارات چاپخش.

منابع اینترنتی:

1.أحمد، شریف (2007): الشاعرة... سلافة حجاوی

http://www.alsdaqa.com/vb/showthread.php%3ft%3d ،(30/5/2014(

2. حجاوی، سلافة (2010): سیرتی الذاتیة

http://www.sulafahijjawi.ps/cv.aspx، (7/6/2014(

3.________ (بی تا): من الذاکرة، شیء من الذکریات النابلسیة

http://www.sulafahijjawi.ps/memories.aspx ،(30/5/2014(

4.شوربجی، فوزی (2009): اصل عائلة الحجاوی

http://www.elshorbagy.com/vb/showthread.php?t=308 ،(20/4/2014(

5.کریزم، محمد، الأدیبة الشاعرة الفلسطینیة، سلافه حجاوی: زمن أمراء الشعر إنتهی...

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=1737,(30/5/2014