بررسی توصیفی- تحلیلی التزام سیاسی در شعر عزالدین مهیوبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کردستان

3 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

4 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده

مسأله فلسطین، مسأله­ای جهانی است که در شعر معاصر نمود و جلوه­ی ویژه­ای یافته است و انسانهای دردمندِ از درد تلخ استعمار و اشغالگری در گوشه و کنار جهان، توجه خاصی به آن داشته­اند. آزادیخواهان از کشورهای مختلف و با زبان­های مختلف از ستم و آزارهای غاصبان سرزمین زیتون سخن گفته و بدان اعتراض نموده­اند. شاعران الجزایری، که خود طعم تلخ استعمار را چشیده­اند، در دواوین شعری خویش توجه خاصی به فلسطین داشته­اند. عزالدین مهیوبی یکی از این شاعران است که با مطالعه­ی اشعارش می­توان جنبه­های مختلفی از مسأله فلسطین را مشاهده کرد. شاعر به شهادت مظلومانه کودکان فلسطینی با دیدی انتقادی نگریسته است. وی قدس را سرزمین خویش دانسته و کوکانِ شهیدِ فلاخن را همیشه زنده پنداشته است. مقاله حاضر برآنست با رویکردی توصیفی- تحلیلی و با بهره­گیری از دیوان" قرابین للمیلاد الفجر" به تبیین و بررسی و تحلیل اشعار این شاعر الجزایری درباره فلسطین پرداخته و التزام وی به شعر را تبیین کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Descriptive-analytical study of political commitment in the poetry of Izz al-Din Mahyoubi relying on the court of Gharabin Lilmilad Al-Fajr

نویسندگان [English]

  • Hamze Ahmed Osman 1
  • Masoud Bavan Puri 2
  • Narges Lorestani 3
  • Hadiseh Motevalli 4
چکیده [English]

Palestine problem is a global problem which has had a special manifestation in the contemporary poetry and people suffering pain of the bitter colonization and occupation around the world, have paid special attention to it. Libertarians and freedom fighters from different countries and with different languages have spoken about the oppression and persecution of the usurpers of the olive land and have protested against it. Algerian poets, who have tasted the bitterness of colonialism themselves, have paid special attention to Palestine in their poems. Izz al-Din Mahyoubi is one of these poets whom various aspects of Palestine Issue could be observed in his poems. He has considered critically the Palestinian children martyrdom is. He considers Qods as his own homeland and has always considered the children sling martyrs alive. Using descriptive-analytical approach, this paper attempt to explain and analyze the poems of this Algerian poet on Palestine and his commitment on it by reviewing Court "Gharabin Lilmilad Al-Fajr"  .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arab contemporary poetry
  • political commitment
  • Palestine
  • Algeria
  • Izz al-Din Mahyoubi
  • The Court Gharabin Lilmilad Al-Fajr
قرآن کریم.

ابن­منظور.( 1414ق). لسان­العرب، بیروت: دارصادر.

ابوبصیر، صالح.( 1971م). جهاد شعب فلسطین، بیروت: دارالفتح.

ابوحاقه، احمد.( 1979 م). الإلتزام فی الشعر العربی، چاپ اول، بیروت: دارالعلم للملایین.

اسماعیل، عزالدین.( 1963م). التفسیر النفسی للأدب، قاهره: دارالمعارف.

الجیوسی، سلمی خضراء.(1997م). موسوعة الأدب الفلسطینی المعاصر، بیروت: مؤسسة العربیة للدراسات و النشر.

خسروشاهی، سیدهادی.( 1375ش). حرکت اسلامی فلسطین از آغاز تا انتفاضه، تهران: مؤسسه اطلاعات.

شراره، عبداللطیف.( 1984م). معارک أدبیة، بیروت: دارالعلم للملایین.

شفیعی کدکنی، محمدرضا.( 1380ش). شعر معاصر عرب، تهران: انتشارات سخن.

ضیف،  شوقی.( 1388ش). البحث الأدبی: مناهجه و مصادره، تحقیق: بتول مشکین فام، تهران: سمت.

 مهیوبی، عزالدین.( 2003م). دیوان قرابین لمیلاد الفجر، الجزایر: منشورات أصالة.

نووی، یحیی بن شرف.( 1348ق). المجموع شرح المهذب، تحقیق عادل عبدالموجود، بیروت: دارالکتب العلمیه.

وهبه، مجدی.( 1974 م). معجم مصطلحات الأدب، بیروت: دارالقلم.               

http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=ssd&shid=138  الموسوعة العالمیة للشعر العربی(آخرین بازبینی 30/7/1394)