بررسی مضمون کودک در شعر عبدالکریم کرمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

مرحله کودکی یکی از مهمترین مراحل رشد است که نقش مهمی در شکل گیری شخصیت انسان ایفا می کند و از این روی، در عصر حاضر مورد توجه کارشناسان تربیتی، روان شناسان، جامعه شناسان و ادیبان قرار گرفته است.
عبدالکریم کرمی یکی از شاعران بزرگ نسل اول سرزمین فلسطین، به موضوع کودک فلسطینی و قضایای مربوط به او، به عنوان یکی از دغدغه های اصلی شعرش، می نگرد لذا بخشی از دیوان شعری خود را با هدف دست یابی به هدف‏های‏ تربیتی، تعلیمی، تفریحی و زیبایی شناختی به سروده های کودکانه اختصاص داده است. در این مقاله اشعار کودکانه این شاعر بررسی شده و چگونگی علایق و مصائب کودکان سرزمین فلسطین در شعرش مورد کنکاش قرار گرفته است. نتیجه این مطالعه آن که توجه به کودک فلسطینی یکی عاطفی ترین درون مایه های شعری عبدالکریم کرمی است. توجه شاعر  به کودکان فلسطینی و مسائل مربوط به آنها،  نشان از امید شاعر به آینده روشن سرزمینش فلسطین و آزادی آن به دست این کودکان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on the subject of Palestinian kid in the poems of Abdulkarim Karmi

نویسندگان [English]

  • enayatollah fatehi nejad 1
  • Mokhtar Mojahed 2
چکیده [English]

Childishness is one of the most significant levels in human growth process that plays important role in creation of man's personality. Therefore, educational specialists, psychologists, sociologists and belletrists have paid special attention to this issue.
Abdulkarim Karmi as one of the great Palestinian poets from the first generation focuses on the subject of Palestinian kid and his related issues as one of his poem concerns. That’s why the poet has appropriated a part of his poem works to childish poems in order to achieve his educative and aesthetic aims.
The poet's childish poems are investigated in the present article and the quality of suffer and favorites of Palestinian children are discussed in his poems.
As the result, considering the Palestinian child is one of the most emotional themes of AbdulkarimKarami's poem. The poet's attention to Palestinian kids and their related issues is as sign of his high hope to bright future of Palestine and its freedom by the hands of these children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Palestinian kid
  • homeland
  • poem
  • Abdulkarim Karmi
بدری، مصطفی نعمان.(1980). أغارید رافعی، ط1، بغداد: الدار الوطنیة.

بریغیش، محمد حسن.(1996). أدب الأطفال أهدافه وسماته، ط2، بیروت:  مؤسسة الرسالة. 

بیلتو، غادة أحمد.(1987). أبوسلمی حیاته و شعره، ط1،  دمشق: المرکز القومی للدراسات و التوثیق.

خلف، علی حسین.(1978). أبوسلمی زیتونة فلسطین، الإتحاد العام للکتّاب و الصحفیین الفلسطینیین، بیروت.

درویش، محمود.(1989). دیوان محمود درویش، ط13، بیروت: دارالعودة.

رصافی، معروف.(1972). دیوان الرصافی، ط1، بیروت: دارالعودة.

زیّاد، توفیق.(1974). صور من الأدب الشعبی الفلسطینی، ط1، بیروت: المؤسسة العربیة للدراسة والنشر.

صالح، فخری.(1982). أبوسلمى والتجربة الشعریة، ط1، بیروت: الإتحاد العام للکتّاب والصحفیین الفلسطینیین.

عبدالفتاح، إسماعیل.(2000). أدب الأطفال فی العالم المعاصر، ط1، قاهره: مکتبة الدار العربیة للکتاب.

عطوات، محمد عبدالله.(1989). الإتجاهات الوطنیّة فی الشعر الفلسطینی المعاصر من 1918م إلی 1968م، ط1، بیروت: دارالآفاق الجدیدة.

عودات، یعقوب.(1992). من أعلام الفکر والأدب فی فلسطین، ط3، عمان: دار الأسراء.

فار، مصطفی محمد.(1985). الشاعر أبوسلمی أدیبا وإنسانا، ط1، بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات و النشر.

قاسم، سمیح.(1993). الأعمال الکاملة للشاعر سمیح قاسم، ط1، قاهرة: دار سعاد الصباح.

قمیحه، جابر.(2001). ادبیات الأقصی والدم الفلسطینی، ط1، الجیزة:  مرکز الأعلام العربی.

کرمی، عبدالکریم.(1989). دیوان أبی سلمی، ط1، بیروت: دار العودة.

همو.(1971). من فلسطین ریشتی، ط1، بیروت: دار الآداب.

لحام، جاک.(1987). أدب الأطفال، ط1، رام الله: المطبعة الواحدة.

گنجی، نرگس.(1379). «شعر انتفاضه، شعر ستیزه­جو و امیدوار»، مجله علوم انسانی، دانشگاه تهران، شماره­ 16.

مبسلط، زیاد مشهور.(2009). شموع لا تنطفئ، ط1، عمان: دار الاسراء.

نجیب، أحمد.(1986). أدب الأطفال علم و فن، ط3، قاهرة: دار الفکر العربی.

نصرة، خالد.(1997). أحلی الأناشید، ط1، رام الله: مطبعة الواحدة.

وادی، طه.(1990). جمالیات القصیدة المعاصرة، ط2، قاهرة: دار المعارف.