تحلیل داستان کوتاه شهری چون بهشت اثر سیمین دانشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد زبان وادبیات گروه فرانسه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات

2 دانشجوی دکترای زبان وادبیات فرانسه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات

چکیده

«شهری چون بهشت»  داستان کوتاهی از یک مجموعه داستان با همین عنوان به قلم سیمین دانشور است. در این مقاله سعی نگارندگان براین امر استوار است که با بهره جستن از نظریه های بزرگان ساختارگرا و روایت شناسی چون ولادیمیرپروپ[1]، تزوتان تودورف[2] ، ژرار ژنت[3]  و نورتراپ فرای[4]  که بر بعد روایی متون ادبی متمرکز است ، با رویکرد نقد ساختارگرایانه  به تجزیه وتحلیل این داستان  کوتاه بپردازد. بنابراین  در این راستا به بررسی پیشگویه[5] ،عناصر پیرامتنی[6]، پسین گویه[7]، وپیرنگ[8]  آن می پردازیم.هم چنین از شگردهایی که نویسنده از آن بهره جسته تا در خواننده شوق خواندن و ادامه ی داستان را زنده سازد سخن به میان می آوریم و از حوزه ی واژگانی و معانی برای نیل به درونمایه های اصلی داستان با توجه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی آن و نیز تصویرزن در جامعه که نویسنده در ذهن خواننده متبادر می سازد،بهره می جوییم. زن در حکم راوی  یا شنونده ی داستان ، آرزوهای شیرین و حقوق اجتماعی خود را که در زندگی واقعی از آن محروم است و نیز مشکلات اجتماعی و فرهنگی که با آن همواره دست به گریبان بوده وهست با توسل به داستان پردازی در شخصیت قهرمان های زن قصه متجلی می سازد.[1]- Vladimir Propp


[2]- Tzvetan Todorov


[3]- Gérard Genette


[4]- Northrop Frye


[5]- Incipit


[6]- Paratextes


[7]- clôture


[8]- Plot

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analaysis of short story A city like heaven of Simin Daneshvar

نویسندگان [English]

  • Mahvash Ghavimi 1
  • Shahrzad Lajevardi 2
چکیده [English]

“A City like heaven” is the name of one of short stories of a collection written by Simin Daneshvar. In this article, writers have tried to study and analyze this story by structural criticism , using the theories of great structuralists and narratologists as Vladimir Propp, Tzvetan Todorov, Gerard Genette and Northrop Frye, which are concentrating on the narrative aspects of literary texts.
Therefore incipit, cloture, paratextual materials and plot of the story will be reviewed. Moreover, the tricks used by author to make the reader stay and fallow the story with enthusiasm will be discussed, and  the words and meaning domain for reaching the main themes of the story, considering the cultural and social aspects and social image of a woman which  the author is making in the reader’s mind, will be remarked. Women as narrators or interlocutors deprived of civil rights in real life reflect their sweet dreams and also social and cultural difficulties with which they are constantly struggling, in the heroine of the story by narration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Incipit
  • cloture
  • paratextual materials
  • Plot
  • summer mythos
  • winter mythos
بالائی، کریستف.(1377). پیدایش رمان فارسی، مترجمان مهوش قویمی-نسرین خطاط، تهران: معین.
پاینده، حسین.(1389). داستان کوتاه در ایران، جلد 1، تهران : نیلوفر
تایسن، لُیس.(1387). نظریه های نقد ادبی معاصر، مترجمان مازیار حسین زاده و فاطمه حسینی، تهران: انتشارات نگاه امروز/ حکایت قلم نوین.
دادور، ایلمیرا.(1384). بررسی تطبیقی ساختار داستان کوتاه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.  دانشور، سیمین.(1381 ). شهری چون بهشت، چاپ 7، تهران: خوارزمی.
ریکور،پل.(1384). زمان و حکایت کتاب دوم، ترجمۀ مهشید نونهالی، تهران:گام نو.
قویمی ،مهوش.(1387). گذری بر داستان نویسی فارسی، تهران: نشر ثالث.
لاج،دیوید،وات،ایان،دیچز، دیوید.(1386). نظریه های رمان، ترجمه حسین پاینده، تهران: نیلوفر.                        
Genette, Gérard.(1972). Figures lll. paris : Seuil
Propp,Vladimir.(1965-1970). Morphologie du conte. traductions de Marguerite Derrida. Tzvetan Todorov et Claude Kahn. Paris : Seuil