نقش طبیعت در آثار نویسندگان دوره ماقبل رومانتیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

جایگاه طبیعت وجلوه های آن درآثارنویسندگان دوره ماقبل رومانتیسم با آنچه که درقبل از آن بوده متفاوت است، طبیعت دیگریک دکور ساده محسوب نمی گردد، برعکس برانسان تاثیرگذارمی باشد. ژان ژاک روسو[1] ، شاتو بریان[2] و برناردن دوس پیر[3] برای طبیعت ومظاهر آن جایگاه ویژه ای قائل هستند زیرا طبیعت جائی است که ازنظر این نویسندگان انسان درآن به خوبی بازتاب احساسات خود را می بیند وبه آن پناه می برد. نویسنده ماقبل رومانتیسم وجود وحضور خداوند را درمظاهر طبیعت جستجو می کند. بررسی آثاراین نویسندگان همگی به نحوی بیانگر تاثیر مظاهر طبیعت برخلق وخوی ایشان می باشد. نویسندگان فوق هرکدام به شکلی برای رهائی از روزمرگی ورسیدن به حداقل آرامش به طبیعت پناه برده اند وطبیعت را مامن، نشانه عظمت خداوند وهم پیری ومرگ می دانند.3- Jean-Jacques Rousseau


4- Chateaubriand


5- Bernardin de Saint-Pierre

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of nature in pre-romanticism authors’ work

نویسنده [English]

  • Mehdi Heydari
چکیده [English]

Nature and its manifestations in pre-romanticism works are distinguishable from those of earlier works. Nature no longer was a simple decoration for the pre-romanticism authors, on the contrary, it had its effects on human. Jean Jacques Rousseau, Chateaubriand, Bernardin de Saint-Pierre gave nature a special place in their works since they believed that man’s true feelings are perfectly reflected in nature and it is a sanctuary. Pre-romanticism authors tried to find God’s presence in different aspects of nature. Surveys of the works of these authors indicate the effect of symbols of nature on their mood. They, in their unique ways, tried to find a way to escape from the routine life and to reach a minimum level of peace, and nature was what they found. They found nature as a sign of God’s almightiness, senescence and death.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pre-romanticism
  • romanticism
  • nature
  • Manifestation of nature
  • pre-romanticism authors
سید حسینی، رضا: مکتب های ادبی، جلد اول، انتشارات مؤسسه نگاه، تهران، 1391ش. 
Chateaubriand.(1936). Génie du Christianisme (Extraits), Larousse.
Chateaubriand.(1940). Mémoires d'outre-tombe (Extraits), édité par Les Lettres françaises,Larousse.
Couprie, Alain.(1990). La nature, Rousseau et les romantiques, Hatier- Paris, janvier.
Décote, Georges.(1957). Itineraires Litteraires, XVIIIe siecle, Hatier.
Echelard, Michel.(1993). Histoire de la littérature en France au XIXe siecle, Hatier.
Rousseau, Jean Jacques.(1973). Confessions et Rêveries d'un promeneur solitaire (Extraits), édité par Les Lettres françaises.
Van Tieghem, Philippe.(1944). Le romantisme français, presses universitaires de France.