بررسی موارد زمان پریشی در رمان "خورشید"، براساس نظریه ی زمان روایی ژرار ژنت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات فارسی-دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

2 دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

زمان از مهم ترین عناصر روایت محسوب میشود که با تحلیل آن در داستان می توان به نتایجی در راستای معنای اثر، دست یافت. زمان متن و زمان داستان و رابطه ی این دو با هم از جمله مسائلی است که در بخش زمان روایی مورد بررسی قرار می گیرد. درمیان روایت شناسان ساختار گرا، "ژرار ژنت" موضوعاتی را که در ربط  زمان و روایت است مورد مطالعه قرار داده است. وی برای تحلیل روایت، پنج مقوله را از یکدیگر جدا می کند : " ترتیب زمانی، تداوم، بسامد، وجه و لحن".  محمدرحیم اخوت در داستان "خورشید"  بعضاً توالی خط زمانی را در طول داستان بر هم زده و با شکست زمان کنونی، در صدد تغییر تقویمی به زمان روایت برآمده است، همچنین با ایجاد اختلاف میان زمان روایت و زمان داستان، انواع گذشته نگرها و یا روایت مقدم را در زمان متن روایی ایجاد کرده است.
این پژوهش، به روش کیفی و برمبنای هدف، توصیفی – تحلیلی می باشد. روش گردآوری داده ها به صورت اسنادی و پیشینۀ پژوهش توسعه ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of time element in novels of Mohammad Rahim Okhovvat based on views of Gennet

نویسندگان [English]

  • Vida vafaee 1
  • Manijeh Eghbali 2
1 Assistant Professor, Islamic Azad University Central Tehran Branch
2 Master student of Persian Language and Literature, Islamic Azad University Central Tehran Branch
چکیده [English]

One of the major issues in the theory of structuralism dealt with the relationship between language, narration and the manifestation of "time" in the narration. Amongst the narratologists, Gérard Gennet has been suggested the most comprehensive discussion of the components of time, as "Anachronism" between the story and the text that the temporal connection between them consist of three types:
 1-discipline, 2. Continuity and 3. Frequency. This paper aims to analyze through the collected Stories of "Mohammad Rahim Okhovvat" including: "The problem Mr. understanding", "Not to be", "Names and shadows", "84 stories ","Watching "," The autumn "," Borderless of the borderless "," The spring ","The sun" and "doom or seven labors of life", from the viewpoint of "Time", based on the theories of the "Gérard Gennet".  A comparative study of the above works has been mentioned by the most concerning on the "time" with the views "of Gerard Gennet". As a result, the works "Mohammad Rahim Okhovvat" are mainly made of “scattered stories" or "pseudo-memories" rather than "novels". These stories have a reporting structure species and the least amount of complexity relating to time, place, and narration. The same subject, makes difficult matching the Gerard Gennet's theory and the views of "narration" particularly in the field of "Anachronism" in his works. In terms of "Time", the narrations of "Mohammad Rahim Okhovvat" are provided mainly from linear form, gestures or actions taken consecutive manner further to narrative complexity (in terms of Anachronism).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Time
  • Gennet
  • Mohammad Rahim Okhovvat
  • Narration
اردلانی، شمس الحاجیه.(1387). بررسی زمان در رمان سووشون، مجله زبان و ادبیات فارسی، س4، ش10، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

اخوت، محمد رحیم.(1383).خورشید ،تهران :روزآمد .

تایسن، لیس .(1387) .نظریه های نقد ادبی معاصر، ترجمه ی مازیار حسین زاده و فاطمه حسینی، تهران: انتشارات نگاه امروز.

تولان، مایکل جی .(1383) .درآمدی نقادانه- زبان شناختی بر روایت، ترجمه ی ابولفضل حُری، تهران: انتشارات بنیاد سینامایی فارابی.

ژنت، ژرار. (1388). ساختارگرایی و نقد ادبی، ترجمه ی محمود عبادیان، تهران : پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی.

کنان ریمون، شلومیت. (1387). روایت داستانی: بوطیقای معاصر. ترجمه ی ابوالفضل حری، تهران: انتشارات نیلوفر.

لوته، یاکوب .( 1386). مقدمه ای بر روایت در ادبیات و سینما، ترجمه ی امید نیک فرجام، تهران: انتشارات مینوی خرد.

مک کاریک، ایرناریم.(1384). دانشنامه نظریه های ادبی معاصر، ترجمه ی مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران: انتشارات آگه.