نقد و بررسی سه ترجمه معاصر(مطالعه موردی الهی قمشه ای، فولادوند، آیتی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان عربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

2 کارشناس ارشد علوم قرآنی

چکیده

این مقاله با عنوان نقد ترجمه های معاصر قرآن کریم، مطالعه موردی سوره نبأ را با هدف تلاش برای تبیین مفاهیم صحیح قرآنی از زبان مبدأ به زبان مقصد به قدر طاقت بشری و تأثیر مثبت آن برمخاطبان قرآنی با استفاده از روش کتابخانه ای و منابع لغوی و تفسیری به ترجمه دقیق تر و مناسب تر آن همت گماشته است. شیوه کار در این پژوهش به این صورت است که با روش توصیفی- تحلیلی و جمع‌آوری اطلاعات به روش فیش‌نگاری و با هدف دستیابی به ترجمه دقیق‌تر درصدد کنکاش در آسیب‌شناسی فنی-ادبی سه ترجمه مذکور است. نتیجه ی حاصل از این تحقیق نشان می دهد که : در مقایسه سه ترجمه ی ذکر شده ترجمه آقای فولادوند از مطابقت و شیوایی بهتری نسبت به سایر ترجمه ها با متن مقدس قرآن کریم را دارا می باشد و مناسب تربه نظرمی رسند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing and Criticizing Three Contemporary Translations (a case study of Elahi Qumsheii, Fooladvand, Ayati)

نویسندگان [English]

  • Ibrahim Fallah 1
  • Masoomeh Shamsi poor 2
1 Assistant Professor of Arabic Language at Islamic Azad University of Sari Branch Sari
2 MA in Quranic sciences
چکیده [English]

This article entitled as reviewing and criticizing three contemporary translations, presents a case study of Surah Al-Naba` with the aim of trying to explain correct Quranic concepts from the source language to the target language as humanly, and also review its impact in Quranic addressee. It uses a library method and lexical and interpretive resources to have more accurate and appropriate translation. Work method in this research is as follows, by using descriptive- analytical method and collecting data by phishing method and also with the aim of achieving a more accurate translation, it seeks to made an investigation in the technical-literary pathology of the three translations. Research results showed that in comparing three mentioned translations, the translation of Mr. Fooladvand has a better conformity and fluency with the sacred texts of Holy Quran than other translations and also seems more appropriate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • the Surah Al-Naba`
  • translation
  • Criticism
آیتی، عبدالمحمد.(1374). ترجمه قرآن کریم ، تهران: انتشارات سروش ، چ چهارم.

الهی قمشه ای، مهدی.(1375). ترجمه قرآن کریم ، تهران: نتشارات نقش و نگار، چ اول.

ابن منظور، محمد بن مکرم.(1414). لسان العرب، بیروت: دار صادر، ج،15 ،12، 5،4-3،2، 1.

افراسیابی، علی.(1390). فروغی از قرآن ، قم: انتشارات نهاوندی ، چ پانزدهم.

ابن عقیل، محمد محیی الدین عبدالحمید.(1374). شرح ابن عقیل، تهران: انتشارات ناصر خسرو ، ج2،1.

بحرانی، سیدهاشم.(1416). البرهان فی تفسیر القرآن ، تهران: بنیاد بعثت ، چ اول ،ج5.

درویش، محیی الدین.(1424). اعراب القرآن و بیانه ، بیروت:  دار ابن کثیر، چ هفتم ، ج8 .

ذهنی تهرانی، سید محمد جواد.(بی­تا). الافاضه شرح فارسی برهدایه، قم: مؤسسه نشر مطبوعات حاذق.

راغب اصفهانی ، ابوالقاسم حسین بن محمد.(1375). ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، مترجم سید غلامرضا خسروی حسینی، ج4،3،2،1، تهران: انتشارات مرتضوی، چ دوم.

زرکوب، منصوره.(1378). روش نوین فن ترجمه، اصفهان: انتشارات مانی، چ سوم.

سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن.(1382). الاتقان فی علوم القرآن، ج2، تصحیح محمد ابوالفضل ابراهیم، تهران: انتشارات امیرکبیر، چ چهارم.

شهیدی پور، محمدرضا و مستفید، حمیدرضا.(1388). قرآن کریم مصحف محشی ، انتشارات اسوه، چ اول.

صافی، محمود.(1412). الجدول فی اعراب القرآن و صرفه و بیانه، ج30،29، قم: انتشارات مدین، چ اول.

طبرسی، فضل بن حسن طبرسی.(1360). مجمع البیان فی تفسیر القرآن ، ج26و1، تهران: انتشارات فراهانی،

طنطاوی ، محمد.(1376). معجم اعراب الفاظ القرآن الکریم ، تهران: مؤسسه نشر نگرش، چ اول.

طباطبایی، محمد حسین.(1374). المیزان ، ج20، قم: انتشارات اسلامی، چ پنجم.

طریحی، فخر الدین.(1375). مجمع البحرین ، ج6،3،2،1، تهران: کتابفروشی مرتضوی، چ سوم.

فراهیدی، خلیل بن احمد.(1410). العین ، ج 8 ،7، 6، 4 ،2، تحقیق مهدی مخزومی، ابراهیم سامرائی، قم: انتشارات هجرت، چ سوم.

فولادوند، محمد مهدی.(1415).ترجمه قرآن کریم، تهران: دارالقران الکریم، چ اول.

قرشی، علی اکبر.(1371). قاموس قرآن ، ج6 ، 5 ،4،2،1، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چ ششم.

معروف، یحیی.(1384). فن ترجمه، قم: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) چ پنجم.

مکارم شیرازی، ناصر.(1374). تفسیر نمونه ، ج26، تهران،: دارالکتب الإسلامیه، چ اول.