نسبت «قدرت، اراده و ارزش» در اندیشه نیچه و شاملو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانش آموخته مقطع دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرن مرکزی

چکیده

مفهوم قدرت و مصادیق آن از مفاهیم محوری اندیشه­ی نیچه است، قدرت به عقیده­ی او نیروی محرک انسان ها برای زندگی است اینکه قدرت در همه ی دوره ها به چه سان و در چه اطواری رخ نموده و این اطوار با چه ممیزهایی در کل عالم امکان ساری است و همچنین اراده، ارزش و مناسبات آن به دنبال  مفهوم قدرت واراده معطوف به آن به چه ترتیب در اندیشه­ی"نیچه" و سپس "شاملو" مطرح شده است از مباحث این مجال است چرا که  شاملو نیز در بسیاری از موارد، مفاهیمی مشابه افکار نیچه را در شعر خود متذکر شده است؛ چه در باب تئوری قدرت و چه در بحث آزادی و عشق و خصوصا در بحث ارزشگذاری ها؛ خواه به طریق آشنایی با آن افکار و یا در مشابهت صرف. این مجال می‌کوشد تا این آرا را در نگاشته‌ها و سرودهای نیچه و شاملو، به نقد و تحلیل بنشیند؛ این نقد البته شامل مواردی از اختلاف نظرهای این دو متفکر نیز خواهد بود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relation between power will and value in nietzche's thoughts and shamloo

نویسندگان [English]

  • Mohammad Akvan 1
  • Elham Nazem 2
1 Associate Professor, Department of Philosophy, Islamic Azad University, Central Tehran Branch.
2 Ph.D. student of Persian language and literature Islamic Azad University, Central Tehran Branch
چکیده [English]

The notion of power and  its meanings  are related  to Nietzche's  thought  central  concepts .From  his  point  of  view ,power  is human's  stimulant  force  for life. The present  study  is  to  consider  how  power  occurred  throughout  periods  of  time , and  in  what  manner  it  happened  ,and  with   what  distinctive  faculty  it  is  circulating  in the  whole  world . Furthermore, in  what  way will , value , and  its  relationships  following  the  connected  concepts  of power  and  will  are  propounded in  Nietzche's  thoughts  and  then  in  Shamloo's  views ,Because Shamloo  mentioned  the same  notions  as Nietzche's  thoughts  in  his  poems  in most  cases  as  well ; whether  it  is  about  the  theory  of  power , or  it  is  discussing  love  and  freedom  and  particularly  in  arguing  about  evaluating  and  validating ; whether  it  is  because  of  being  familiar  with  those  thoughts  and  notion , or  it  is  due  to  the  complete  similarity.  The  current  paper  attempts  to analyze  and  criticize  these  views  and  opinions  in   Nietzche  and  Shamloo's  written  prose  and  poems . However ,this  criticism  is  composed  of  some  various  point  of  views  of  these  two thinker. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nietzche
  • Shamloo
  • Power
  • Will
  • value
استرن، جوزف پیتر.(1389). نیچه، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران: طرح نو.

خاتمی ، محمود.(1387). روانشناسی فلسفی، ترجمه یاسر پور اسماعیل، تهران، علم .

همو.(1387). گفتارهایی در پدیدار شناسی هنر، تهران: فرهنگستان هنر.

دلوز، ژیل.(1382). نیچه، ترجمه دکتر پرویز همایون پور، تهران: نشر قطره .

دیدکس، هانس.(1380). انسان شناسی فلسفی، ترجمه محمد رضابهشتی، تهران: هرمس.

شاملو، احمد.(1391). مجموعه آثار، تهران: نگاه.

صانعی دره بیدی، منوچهر.(1389). پیام نیچه، تهران: نقش و نگار.

ضیمران، محمد.(1389). میشل فوکو، دانش و قدرت، تهران: هرمس.

طباطبایی، محمدحسین.(1386). اصول فلسفه وروش رئالیسم، مجموعه آثارمرتضی مطهری، ج 6، تهران: صدرا .

فتوحی، محمود.(1385). بلاغت تصویر، تهران: سخن.

همو.(1390).  نیچه پس از هیدگر دریدا و دولوز، تهران: هرمس.

فوکو، میشل.(1388). متن هایی برگزیده از مدرنیسم تاپست مدرنیسم، گروه مترجمان، تهران:  نی.

کاپلستون، فردریک.(1388). فردریک نیچه فیلسوف فرهنگ، ترجمه علیرضا بهبهانی – علی اصغر حلبی، تهران: زوّار.

همو.(1387). تاریخ فلسفه، گروه مترجمان، ج9، تهران: علمی و فرهنگی و سروش.

لالاند، آندره.(1377). فرهنگ علمی و انتقادی فلسفه، ترجمه غلامرضا وثیق، تهران: موسسه انتشاراتی فردوسی.

نقیب زاده، میر عبدالحسین.(1387). نگاهی به نگرشهای فلسفی سده بیستم، تهران: طهوری.

نیچه، فردریک.(1388). غروب بتان، ترجمه مسعود انصاری، تهران: جامی.

همو.(1388). دجّال، ترجمه عبدالعلی دستغیب، تهران: پرسش.

همو.(1389). اراده قدرت، ترجمه مجید شریف، تهران: جامی.

همو.(1390). غروب بتها، ترجمه داریوش آشوری، تهران: آگه.

همو.(1387). فراسوی نیک و بد، ترجمه داریوش آشوری، تهران: خوارزمی.

همو.(1377). حکمت شادان، ترجمه جمال آل احمد حامد فولاد وند، تهران: جامی.

وال، ژان.(1380). بحث در مابعد الطبیعه، یحیی مهدوی و دیگران، تهران: خوارزمی.

هیدگر، مارتین.(1388). نیچه، ترجمه ایرج قانونی، تهران: انتشارات آگه.

یاسپرس، کارل.(1383). نیچه درآمدی به فهم فلسفه ورزی او، ترجمه سیاوش جمادی، تهران:  ققنوس.

CRAIG .edward 1998.routledge encyclopedia of philosophy.volum 7 ، London ،Newyork.

Borchert.donald.m 2006.encyclopedia of philosophy.volum 7 ، usa.