نمایه نویسندگان

آ

 • آتش وحیدی، ندا بررسی مقایسه ای ساختار فعل و اسم در دو زبان فارسی و فرانسه [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 83-111]
 • آریان سرشت، زهرا ردّپایی از مکتب "واسوخت" در ده نامه های سبک عراقی [دوره 5، شماره 21، 1389، صفحه 115-128]
 • آعبدالله، معصومه بررسی سندی زیارت حضرت امیرالمؤمنین علی(ع)در روز غدیر [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 104-119]

ا

 • ابراهیمی، مهدی تصّوف و تشیّع و بعد فلسفی و انسان گرایانه حروفیان(حروفیّه) [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 97-122]
 • ابراهیم تبار، ابراهیم شخصیّت و شخصیّت پردازی در رمان «ملکوت» [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 102-119]
 • ابراهیم تبار، ابراهیم بررسی عناصر داستانی در رمان نیمه غایب حسین سناپور [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 101-124]
 • ابراهیم تبار، ابراهیم بررسی سبک تکرار در اشعار طالب آملی [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 80-101]
 • ابراهیمی زاد، رقیه پژوهشی در شرح عربی گلستان سعدی نگاشته در قرن دهم هجری [دوره 7، شماره 29، 1391، صفحه 16-81]
 • ابوکهکی، زینب بررسی ساختار روایی در مرزبان نامه [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 81-102]
 • ابو محبوب، احمد تحلیل مقایسه ای نگرش شاملو و نیما در وزن شعر [دوره 7، شماره 27، 1391، صفحه 67-91]
 • احمدی، فرامرز لحن حماسی در اشعار دکتر مظاهر مصفّا [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 9-34]
 • احمدی، مسعود بررسی انتقادی کاستی ها و معایب روش و محتوا در متون تاریخی [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 33-68]
 • احمدی، مسلم «بررسی چگونگی به‌کارگیری آرایه تلمیح در شعر خاقانی و معرفی نوآوری او در این حوزه» [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 127-146]
 • احمد سلطانی، منیره بررسی نقد و عناصر عمده عامیانه در ابومسلم نامه (داستان بلند عامیانه دوره صفویه) [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 1-11]
 • احمد سلطانی، منیره نقد و بررسی میتوپیا(اسطوره سازی ) در شعر شاعران معاصر [دوره 9، شماره 37، 1393، صفحه 123-145]
 • اردستانی رستمی، حمیدرضا دو خورشید در یک آسمان ، سنجش اندرزهای فردوسی در شاهنامه و سعدی در بوستان [دوره 5، شماره 20، 1389، صفحه 1-29]
 • اردستانی رستمی، حمیدرضا فردوسی و زُروانیه بررسی تأثیرپذیری فردوسی از آیین زُروانی [دوره 4، شماره 17، 1388، صفحه 1-15]
 • ارشد، معصومه بررسی نقد و عناصر عمده عامیانه در ابومسلم نامه (داستان بلند عامیانه دوره صفویه) [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 1-11]
 • ارفع، فاطمه السادات نقد و بررسی دیدگاه جورج شکّور درباره ی رسول خدا در«ملحمة الرسول» [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 53-72]
 • اسدی، زهرا فتح الله خان شیبانی و مقامه نویسی [دوره 7، شماره 27، 1391، صفحه 116-131]
 • اسدزاده گودرزی، بیتا شخصیّت و شخصیّت پردازی در رمان «ملکوت» [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 102-119]
 • اسماعیلی، محمدمهدی بررسی تطبیقی الگوی ساخت اسم و صفت مرکب در اشعار سپهری و اخوان‌ثالث [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 51-79]
 • اسودی، علی نقد و ارزیابی تطبیقی برخی از ترجمه های معاصر فارسی قرآن کریم از مصدرهای میمی سوره بقره [دوره 14، شماره 49، 1398، صفحه 9-26]
 • افشار کرمانی، عزیزاله اعتباریات قبل از اجتماع از نظر علامه طباطبایی [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 77-103]
 • اقبالی، منیژه بررسی موارد زمان پریشی در رمان "خورشید"، براساس نظریه ی زمان روایی ژرار ژنت [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 159-180]
 • اکبری شلدره، فریدون نقش زبان ملّی در فرایند جهانی سازی [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 82-101]
 • اکبری شلدره، فریدون بررسی زیبایی شناسانه ی اشعارعاشورایی فدایی مازندرانی از منظر آرایه های معنوی سنتّی و نو ( ایهام ، لفّ و نشر ، حس آمیزی و پارادوکس ) [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 35-52]
 • اکوان، محمد شیوه ابداعی ملاصدرا در تبیین استدلالی تجرد قوه خیال [دوره 7، شماره 27، 1391، صفحه 52-66]
 • اکوان، محمد مرگ و زندگی از دیدگاه نیچه و کرکگور [دوره 5، شماره 18، 1389، صفحه 39-66]
 • اکوان، محمد چیستی وجاودانگی نفس ازمنظر ملاصدرا واسپینوزا [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 20-40]
 • اکوان، محمد معناو مفهوم آموزه ی آرمان گونه ی ابرمرد در اندیشه ی نیچه وشاملو [دوره 8، شماره 33، 1392، صفحه 63-90]
 • اکوان، محمد نسبت «قدرت، اراده و ارزش» در اندیشه نیچه و شاملو [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 9-31]
 • الهیان، لیلا ساختار و کار کرد بند (پاراگراف)و گونه های آن در متون معاصر [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 9-32]
 • امیراحمدی، ابوالقاسم طب سنتی و شیوه های درمانی در پنج گنج نظامی [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 116-131]
 • امیراحمدی، ابوالقاسم بیماری ها ، باورهای طبی و گیاهان دارویی در آثار سعدی [دوره 5، شماره 20، 1389، صفحه 155-171]
 • امیر احمدی، ابوالقاسم نقد شخصیت ویس از منظر امنیت عاطفی [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 111-128]
 • امین، ندا نقش واهمیت فردیت خلاق وصاحب سبک ابوالفضل بیهقی در سیر تحول سبک نثر فارسی [دوره 5، شماره 21، 1389، صفحه 52-74]
 • امین اسکندری، شیوا نماد و نمادگرایی در اشعار فریدون مشیری [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 113-136]
 • امن خانی، عیسی مرگ قصیده (نگاهی به چرایی زوال قصیدۀ مدحی در دورۀ معاصر با رویکرد دیرینه‌شناسانۀ میشل فوکو) [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 87-110]
 • امینی مفرد، تقی نقش شعر در شکوفایی تفسیر کشف الاسرار میبدی [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 6-19]
 • انصاریان، نسرین چالش های ترجمه قرآن [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 117-133]

ب

 • باقر، علیرضا پژوهشی در شرح عربی گلستان سعدی نگاشته در قرن دهم هجری [دوره 7، شماره 29، 1391، صفحه 16-81]
 • باقر، علیرضا بررسی تطبیقی حرکات جسمی در شعر سعدی و متنبّی [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 49-85]
 • باقرزاده، جمشید سیمای مرگ در اشعار بدر شاکرسیّاب [دوره 5، شماره 20، 1389، صفحه 94-109]
 • بالی، علی زمینه های بدبینی و یأسِ فلسفی در اندیشه و آثار میرزاده ی عشقی [دوره 8، شماره 33، 1392، صفحه 105-136]
 • باوان پوری، مسعود بررسی توصیفی- تحلیلی التزام سیاسی در شعر عزالدین مهیوبی [دوره 10، شماره 40، 1394، صفحه 9-24]
 • باوان پوری، مسعود بازخوانی شخصیت‌های قرآنی در شعر پایداری محمود درویش [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 71-90]
 • باوان‌پوری، مسعود موتیف شخصیت‌های قرآنی در شعر پایداری سمیح القاسم [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 153-175]
 • بختیاری، فرشته بازنگری ترجمه «ما» در ده جزء اول قرآن کریم؛ مطالعه موردی ترجمه های فولادوند و قمشه ای [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 103-115]
 • بیرجندی، سعیده بررسی ویژگی های حماسه در «ملحمة عید الغدیر» اثر بولس یوسف سلامه [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 60-76]
 • برنای زنوزی، زهرا زبان و شیوه های روایتگری در رمان نو [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 1-18]
 • بزرگ بیگدلی، سعید بررسی و تحلیل بازتاب جنگ جهانی دوم در دو رمان سووشون و المصابیح الزرق [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 109-138]
 • بیژنی، لیلا کتاب العقدالفرید از ابن عبدربه در ترازوی نقد [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 35-59]
 • بشیری، محمود تحلیل جایگاه شخصیت زنان در ادبیات پایداری با تکیه بر رمان «دخیل عشق» [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 33-66]
 • بغدادی، دلارام لقمان و ازوپ در ادبیات و تاریخ [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 175-191]
 • بغدادی، دلارام اسطوره کوه و نخستین زن کوهنورد شاهنامه [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 51-70]
 • بهاری، اصغر معرّفی جُنگ خطّی 651 کتابخانة مجلس با نگاهی به ارزش‌های ادبی و پژوهشی آن [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 73-94]
 • بهزادی اندوهجردی، حسین شخصیت پردازی زنان در سه رمان جنگ ایران [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 1-16]
 • بهزادی اندوهجردی، حسین سازوکارهای طنزآفرینی در داستان‌های کوتاه جلال آل احمد [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 1-21]
 • بهزادی اندوهجردی، حسین معلم و متعلم [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 120-124]
 • بهشتی، احمد نگاهی به اخلاق ارسطو و تأثیرات آن [دوره 4، شماره 17، 1388، صفحه 101-128]
 • بهمنی مطلق، حجت الله نقد و بررسی واژگان و فرایندهای واجی در اشعار ظهیر فاریابی [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 9-31]
 • بهمنی مطلق، حجت الله نمادپردازی در شعر شفیعی کدکنی [دوره 10، شماره 41، 1394، صفحه 27-56]
 • بهمنی مطلق، یدالله اندیشه های اخلاقی و تربیتی فردوسی در شاهنامه و مقایسه آن با نظریه های اخلاقی و تربیتی خواجه نصیر طوسی در اخلاق ناصری [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 14-55]
 • بهمنی مطلق، یدالله نقد و بررسی واژگان و فرایندهای واجی در اشعار ظهیر فاریابی [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 9-31]
 • بهمنی مطلق، یدالله جامی و موسیقی [دوره 9، شماره 37، 1393، صفحه 41-67]
 • بهمنی مطلق، یداله تحلیل زندگی، شخصیت و جایگاه علمی و ادبی راوندی [دوره 4، شماره 17، 1388، صفحه 79-100]
 • بهمنی مطلق، یداله تأثیرپذیری راوندی از شاهنامه و خدمت وی به تصحیح شاهنامه در راحة الصدور [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 29-48]

پ

 • پرهام، مهدی کهن الگوی شهر پردیسی و انواع و نمودهای آن در فرهنگ ایرانی و ادبیات کهن فارسی [دوره 4، شماره 17، 1388، صفحه 128-145]
 • پرهیزگاری، بهاره تدابیر حکومتی غزنویان در تاریخ بیهقی [دوره 5، شماره 21، 1389، صفحه 1-16]
 • پویا، معصومه واکاوی حرف تمنّی لیت در قرآن کریم از منظر مربّع معناشناسی و زیبایی شناختی گفتمان [دوره 14، شماره 49، 1398، صفحه 27-53]
 • پورجعفرچلیکدانی، معصومه سیمای خرد در سبک خراسانی (رودکی،فردوسی،ناصرخسرو،خیام) [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 154-177]

ت

 • تاج آبادی، فرزانه نقد ترجمه اسماء خداوند [دوره 14، شماره 49، 1398، صفحه 55-69]
 • تبار سعید، لعیا تحلیل مقایسه ای نگرش شاملو و نیما در وزن شعر [دوره 7، شماره 27، 1391، صفحه 67-91]
 • ترابی، فرهاد نقش بافت و قرینه در هویت یابی نهایی واژگان قرآن [دوره 14، شماره 49، 1398، صفحه 71-100]
 • تربتی نژاد، بحجت رویای اسطوره ها در شاهنامه [دوره 5، شماره 18، 1389، صفحه 81-105]
 • تربتی نژاد، بهجت نقد تطبیقی قهرمان حماسی در برزونامه و بیوولف [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 67-94]
 • ترکمانی باراندوزی، وجیهه بررسی ابعاد عدالت‌ستایی در اشعار حکیم سنایی [دوره 4، شماره 17، 1388، صفحه 57-78]
 • تقیّه، محمد حسن نقد مقابله ای ترجمه های قرآن کریم«پنج مترجم فرهیخته: آیتی، حداد عادل، خرمشاهی، فولادوند و مکارم شیرازی + نویسنده» [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 9-29]
 • تقوی، محمد امین فرانقد ادبی در آثار سیدمرتضی(ره) [دوره 10، شماره 40، 1394، صفحه 103-132]
 • تقوی فردود، زهرا تحلیل پراگماتیستی «مدیر مدرسه»ی جلال آل احمد [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 149-169]
 • تقوی فردود، زهرا نقد مضمونی "هشت کتاب" در دایره ی خلأ درونی روح، نقطه ی عروج سهراب سپهری: از پدیدار شناسی تا عرفان [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 147-164]
 • توحیدی، امیر استعاره های قرآنی از منظر تفسیر و تأویل [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 125-148]
 • توحیدی، امیر نگاهی تأویلی به امثال ظاهره در قرآن [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 76-99]
 • توحیدی، امیر بررسی سندی زیارت حضرت امیرالمؤمنین علی(ع)در روز غدیر [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 104-119]
 • توکلی، مهناز چیستی وجاودانگی نفس ازمنظر ملاصدرا واسپینوزا [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 20-40]

ث

 • ثروت ثمرین، فرزانه بررسی تطبیقی الگوی ساخت اسم و صفت مرکب در اشعار سپهری و اخوان‌ثالث [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 51-79]

ج

 • جعفری، فرزاد «حجاب رینی» و «حجاب غینی» در کشف‌المحجوب هجویری [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 123-140]
 • جعفری، ناهید سیمای پیر فرزانة طریقت، در داستان رستم و سهراب [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 58-83]
 • جعفریه، مهناز بررسی و نقد اطناب در مثنوی مولوی با تکیه بر ابیات دفتر اول و دوم [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 56-81]
 • جلیلی، رضا تحلیل مؤلفه های کارناوالی در مجموعۀ هوای تازه از احمد شاملو؛ با رویکرد به آراء باختین [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 69-94]
 • جنگی قهرمان، تراب انعکاس فرهنگ عامه در منظومه ی خسرو وشیرین نظامی به همراه شرح و توضیح و نقد و زیباشناسی نمونه ها [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 53-75]
 • جنگی قهرمان، تراب نقش و کارکرد داستانی قهرمانان، شریران و یاریگران در قصه های صمد بهرنگی بر اساس نظریه پراپ [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 81-108]
 • جهانگیر میرزا حسابی، جعفر نقد تطبیقی تخیل ترس در داستان بز زنگوله پا " صبحی" و گرگ و هفت بزغاله "برادران گریم " [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 120-145]

ح

 • حاجی اسدالهی، فاطمه تاریخ تعلیل در نحو [دوره 9، شماره 37، 1393، صفحه 69-94]
 • حاجیان، فردوس معاصرسازی اسطورۀ آرش، مبتنی بر فیزیک مدرن [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 34-50]
 • حائری، شهلا بررسی وجوه زیبایی شناسی نوشتار زویا پیرزاد در سه مجموعه داستان [دوره 7، شماره 29، 1391، صفحه 82-109]
 • حدادی، محمد حسین بررسی «داستان در داستان» در ادبیات ایران و آلمان (با تمرکز بر ریشه‌های شرقی آن) [دوره 9، شماره 37، 1393، صفحه 147-174]
 • حدیدی، سمیرا عرفان سهراب سپهری [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 37-59]
 • حیدری، مرتضی تحلیل انتقادی نظریّة هنر و ادبیّات در منظومة فکری ـ فلسفی افلاطون [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 31-52]
 • حیدری، مهدی آموزش زبان فرانسه به کودکان ایرانی با رویکرد ارتباطی [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 90-119]
 • حیدری، مهدی رمان آموزشی در ادبیات قرن نوزده فرانسه [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 46-62]
 • حیدری، مهدی زبان و شیوه های روایتگری در رمان نو [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 1-18]
 • حیدری، مهدی نقش طبیعت در آثار نویسندگان دوره ماقبل رومانتیسم [دوره 10، شماره 41، 1394، صفحه 57-84]
 • حیرت سجادی، عبدالمجید آراءالفلاسفه‌ی منسوب به آمونیوس [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 163-186]
 • حریرچی، فیروز خاور دوستی و توجه به شرق در شعر احمد شوقی و محمد تقی بهار [دوره 8، شماره 33، 1392، صفحه 137-157]
 • حسینی، طیبه سادات نقد و بررسی آراء نحویان درباره لفظی یا معنوی بودن اضافه مصدر [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 32-52]
 • حسین پور، اکبر «بررسی چگونگی به‌کارگیری آرایه تلمیح در شعر خاقانی و معرفی نوآوری او در این حوزه» [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 127-146]
 • حسنی رنجبر، احمد زبان و جنسیت در رمان شوهر آهو خانم [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 1-17]
 • حسنی رنجبر، احمد بررسی تقابل(رویارویی) مهر و کین در شاهنامه فردوسی [دوره 7، شماره 29، 1391، صفحه 1-15]
 • حسنی رنجبر، احمد تحلیل اجتماعی سیاسی وصیّت نامه های شاهنامه [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 1-33]
 • حسنی رنجبر، احمد بررسی مقایسه ای داستان اسکندر در شاهنامه با داستان ذوالقرنین در قرآن مجید [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 1-23]
 • حسنی رنجبر، احمد سبک شناسی استقبال میرنجات (نسخه خطی) از محتشم کاشانی [دوره 8، شماره 33، 1392، صفحه 5-36]
 • حلبی، علی اصغر تحلیل اماری تشبیه در دیوان رودکی [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 1-17]
 • حلبی، علی اصغر تآثیر اشعار جامی (دیوان و هفت اورنگ) بر تصویرهای شاعرانه هفت منظرهاتفی... [دوره 7، شماره 27، 1391، صفحه 18-37]
 • حلبی، علی اصغر بررسی تطبیقی ازهار گلشن با گلشن راز شیخ محمود شبستری [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 23-45]
 • حلبی، علی اصغر چرا منظومه خسرو و شیرین نظامی دو صدایی است؟ [دوره 5، شماره 18، 1389، صفحه 24-38]
 • حلبی، علی اصغر زمینه های بدبینی و یأسِ فلسفی در اندیشه و آثار میرزاده ی عشقی [دوره 8، شماره 33، 1392، صفحه 105-136]
 • حلبی، علی اصغر نقد تطبیقی قهرمان حماسی در برزونامه و بیوولف [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 67-94]

خ

 • خاتمی، شادی مرگ در آینۀ ادبیات فرانسه [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 142-159]
 • خادمی، محمد صادق بررسی و تحلیل مضامین اخلاقی «تواضع و تکبّر» دردیوان صائب تبریزی [دوره 9، شماره 37، 1393، صفحه 9-40]
 • خیالی خطیبی، احمد بررسی رمز و نماد در حدیقه سنایی [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 49-72]
 • خیالی خطیبی، احمد واقع گرایی در شعر نو [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 95-122]
 • خیالی خطیبی، احمد بازتاب وضعیت موقتی مهاجرت در زمان ـ مکان روایی رمان های مهاجران افغان [دوره 10، شماره 40، 1394، صفحه 73-102]
 • خیالی خطیبی، احمد اسطوره کوه و نخستین زن کوهنورد شاهنامه [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 51-70]
 • خیالی خطیبی، احمد بررسی برخی داستانهای کوتاه گلشیری با توجه به جریانهای فکری معاصر [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 41-80]
 • خیالی خطیبی، احمد نماد و نمادگرایی در اشعار فریدون مشیری [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 113-136]
 • خداکرمی، فاطمه بررسی تطبیقی موضوعات تعلیمی در حکایت‌های گلستان سعدی و فابل‌‌های لسینگ [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 88-103]
 • خدیور، هادی تأثیر پذیری جامی از شعرا و نویسندگان پیش از خود در آفرینش مثنوی هفت اورنگ [دوره 5، شماره 20، 1389، صفحه 54-93]
 • خدیور، هادی عرفان سهراب سپهری [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 37-59]
 • خزانه دار لو، محمد علی بررسی ظرفیّت های فیلم نامه نویسی نفثة المصدور [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 89-112]
 • خسروی، زهرا مقایسه عوامل مشترک نوزایی شعر معاصر عربی و فارسی و رویکردهای ادبی – اجتماعی آن [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 19-36]
 • خسروی، زهرا نقد و بررسی دیدگاه جورج شکّور درباره ی رسول خدا در«ملحمة الرسول» [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 53-72]
 • خضری، آرزو تأثیر عادت واره های اجتماعی در شکل گیری تشبیهات حسن غزنوی [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 93-111]
 • خطیبی خیالی، احمد تعریض و اهمیّت آن در علوم بلاغی [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 18-35]
 • خطیب نیا، مهین سبک شناسی استقبال میرنجات (نسخه خطی) از محتشم کاشانی [دوره 8، شماره 33، 1392، صفحه 5-36]
 • خلیلی، پروین موتیف شخصیت‌های قرآنی در شعر پایداری سمیح القاسم [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 153-175]
 • خمسه، شروین تحلیل گفتمان شعر ’پنجره‘ از فروغ فرخزاد از منظر زبانشناسی سیستمی ـ نقشگرا [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 9-40]

د

 • دادجو، درّه روایتی تازه از حکایت بوی جوی مولیان [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 103-120]
 • دادجو توکلی، درّه مطالعه نمونه های جاندار انگاری در اسطوره ها و ادبیات ایران [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 95-109]
 • دادور، مروارید داستان تخیلی: ماهیت، تاریخچه، درونمایه و سبک نگارش [دوره 4، شماره 17، 1388، صفحه 146-161]
 • دانایی، ملیحه نقد و بررسی واژگان و فرایندهای واجی در اشعار ظهیر فاریابی [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 9-31]
 • دانیالی، مرضیه تأملی بر وجوه بلاغی در نثر آهنگین ابراهیم گلستان [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 41-57]
 • داودی، گیتی نگاهی به اخلاق ارسطو و تأثیرات آن [دوره 4، شماره 17، 1388، صفحه 101-128]
 • داوری، پریسا آموزۀ عفو در گلستان سعدی [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 137-160]
 • دریانورد، مریم موتیف شخصیت‌های قرآنی در شعر پایداری سمیح القاسم [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 153-175]
 • دلاور، پروانه تحلیل کاربرد شناختی طنز در شعر احمد شاملو [دوره 8، شماره 33، 1392، صفحه 37-62]
 • دیوسالار، فرهاد مظاهر تأمل از نقطه نظر آموزه های دینی در قصیده طلاسم إیلیا أبو ماضی [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 109-135]
 • دیوسالار، فرهاد واکاوی ساختار آیات الأقسام در قرآن کریم و چالش های فراروی ترجمه آن (نمونه موردی: سوره بلد در ترجمه آیتی، فولادوند، الهی قمشه ای، تفسیر المیزان، تفسیر مجمع البیان، تفسیر نمونه و تفسیر نور) [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 31-62]
 • دیوسالار، فرهاد تأملی در ویژگی های ادبی و زبانی ماشین نوشته ها [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 9-32]
 • دیوسالار، فرهاد واکاوی حرف تمنّی لیت در قرآن کریم از منظر مربّع معناشناسی و زیبایی شناختی گفتمان [دوره 14، شماره 49، 1398، صفحه 27-53]

ذ

 • ذات علیان، غلامرضا داستان تخیلی: ماهیت، تاریخچه، درونمایه و سبک نگارش [دوره 4، شماره 17، 1388، صفحه 146-161]

ر

 • رادمنش، عطامحمّد معرّفی جُنگ خطّی 651 کتابخانة مجلس با نگاهی به ارزش‌های ادبی و پژوهشی آن [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 73-94]
 • رحمانی مفرد، الهام نگاهی به فرآیند مرگ و زندگی دوباره فونیکس [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 104-115]
 • رحمانی مفرد، الهام بررسی تطبیقی نیکی و پلیدی در دو حماسه شاهنامه فردوسی و سرود نیبلونگن [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 58-71]
 • رحمانی مفرد، الهام عشق واندوه در شخصیتهای زن دو اثر حماسی فارسی و آلمانی شاهنامه فردوسی و سرود نیبلونگن [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 110-120]
 • رحمتی، فاطمه بررسی الفاظ مشترک ومتضاد درتفسیر التبیان شیخ طوسی [دوره 10، شماره 41، 1394، صفحه 121-149]
 • رسولی گروی، فخری بررسی ظرفیّت های فیلم نامه نویسی نفثة المصدور [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 89-112]
 • رضایی، رقیه بررسی عناصر داستانی در رمان نیمه غایب حسین سناپور [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 101-124]
 • رضایی، کاووس تأثر قاآنی از حافظ [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 128-149]
 • رضایی، کاووس حسینی شیرازی و مثنوی مهر و ماه [دوره 5، شماره 20، 1389، صفحه 110-125]
 • رضایی، کاووس حسینی شیرازی و مثنوی اشترنامه [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 34-53]
 • رضا پور آکردی، محمد مهدی تحلیل اماری تشبیه در دیوان رودکی [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 1-17]
 • رضوی، سید محمد پژوهشی پیرامون امثال القرآن و معادلهای آن در زبان فارسی [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 83-102]
 • رمضانی، محبوبه مرگ و زندگی از دیدگاه نیچه و کرکگور [دوره 5، شماره 18، 1389، صفحه 39-66]
 • رنجبر، احمد بازتاب اندیشه‌های فردوسی در دعاهای شاهنامه [دوره 5، شماره 21، 1389، صفحه 30-53]
 • رنجبر، احمد معرفی و شرح سخنان، حالات و اندیشه های شیخ ابو العبّاس قصّاب آملی [دوره 5، شماره 18، 1389، صفحه 1-23]
 • رنجبر، احمد نقد و بررسی جنبه های ادبی اشعار میرزاده عشقی [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 9-34]
 • رنجبر، احمد بررسی و تحلیل مضامین اخلاقی «تواضع و تکبّر» دردیوان صائب تبریزی [دوره 9، شماره 37، 1393، صفحه 9-40]
 • رنجبر، احمد طرح وجدال در داستان غریبه درشهر [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 9-38]
 • رودبار محمدی، سمانه بررسی وجوه زیبایی شناسی نوشتار زویا پیرزاد در سه مجموعه داستان [دوره 7، شماره 29، 1391، صفحه 82-109]
 • رومیانی، بهروز سیمای آیدا در شعر شاملو [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 1-13]
 • رومیانی، بهروز اقبال تصویر کننده ی اینترناسیونالیسم و جهان وطنی اسلامی و انعکاس تفکر دینی اسلامی وی بر نسل امروز [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 185-196]

ز

 • زیار، محمد لافونتن1و حکایات فارسی [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 24-33]
 • زارع، معصومه کارکرد دیالکتیک1 «بود» و«نبود» در مجموعه «یکی بود یکی نبود» جمالزاده2 و میخائیل نعیمة3 [دوره 10، شماره 40، 1394، صفحه 133-157]

س

 • ساسانی، فرناز تحلیلی بر عناصر شبه زبانی در آثار نمایشی [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 99-109]
 • سام خانیانی، محمد رضا جامی و موسیقی [دوره 9، شماره 37، 1393، صفحه 41-67]
 • سرمدی، زینب نقش و کارکرد داستانی قهرمانان، شریران و یاریگران در قصه های صمد بهرنگی بر اساس نظریه پراپ [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 81-108]
 • سرمدی، مجید بررسی رابطه‏ی فرهنگ‏شناسی وزارت با اوج و فرود متون ادبی با تکیه برحکایتی از مثنوی [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 102-127]
 • سرور یعقوبی، علی رنگ و حسّ آمیزی در شعر معاصر [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 76-98]
 • سعیدیان، مهلا اقبال تصویر کننده ی اینترناسیونالیسم و جهان وطنی اسلامی و انعکاس تفکر دینی اسلامی وی بر نسل امروز [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 185-196]
 • سلاجقه، پروین تاملی برچگونگی فاصله ی "شاعر" و "راوی"در متون شاعرانه ( با تکیه بر نمونه هایی از شعر حافظ و شاملو) [دوره 9، شماره 37، 1393، صفحه 95-122]
 • سلامی، سیدمسعود بررسی تطبیقی موضوعات تعلیمی در حکایت‌های گلستان سعدی و فابل‌‌های لسینگ [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 88-103]
 • سلامی، مسعود توضیح و معرفی متدولوژی رمزگان پنج‌گانة رولات بارت با نمونة عملی از نمایشنامة فیزیکدانها اثر فریدریش دورنمات [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 140-162]
 • سلامت باویل، لطیفه نقد دراماتیک داستان رستم و سهراب [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 62-89]
 • سلامت باویل، لطیفه تحلیل ساختاری قصه «بهرام گور»در هقت پیکر نظامی بر اساس «سفرنویسنده»کریستوفر ووگلر [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 67-100]
 • سلامت باویل، لطیفه نقد ساختار گرایانه و تحلیل محتوایی اشعار ولی دشت بیاضی [دوره 10، شماره 41، 1394، صفحه 85-104]
 • سلامت باویل، لطیفه بررسی تطبیقی شخصیت های « پرده خانه» بهرام بیضایی براساس کهن الگوهای کریستوفر ووگلر [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 53-72]
 • سلامت باویل، لطیفه تطبیق مؤلفه های ناتورالیسم با آثار صادق چوبک [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 95-121]
 • سلامت باویل، لطیفه بازتاب فرهنگ عامه در غزلیات شمس [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 33-58]
 • سلطانیان، سهیلا غربت روح در مثنوی مولوی [دوره 7، شماره 27، 1391، صفحه 92-114]
 • سهرابی، شهلا مدیریت استرس [دوره 5، شماره 18، 1389، صفحه 133-143]

ش

 • شاد محمدی، مریم سازوکارهای طنزآفرینی در داستان‌های کوتاه جلال آل احمد [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 1-21]
 • شیبانی، اشرف بررسی ساختار روایی در مرزبان نامه [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 81-102]
 • شیبانی اقدم، اشرف تحلیل کاربردی ارسال‌المثل در شعر صائب تبریزی [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 129-151]
 • شیبانی اقدم، اشرف سبک زبان و مطالعة نمود معنایی آن در شخصیت‌پردازی دو داستان از مثنوی معنوی براساس فرانقش‌های نظام گذرایی [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 61-82]
 • شیری، طهمورث نگاهی به برخی علل و عوامل قانون گریزی در دوره مشروطه [دوره 5، شماره 20، 1389، صفحه 192-222]
 • شریفی، حمید نگرشی نو به پیدایش نظم تعلیمی در ادبیات عرب «عصر عباسی» [دوره 5، شماره 21، 1389، صفحه 129-146]
 • شریفی، فاطمه تأثیر پذیری جامی از شعرا و نویسندگان پیش از خود در آفرینش مثنوی هفت اورنگ [دوره 5، شماره 20، 1389، صفحه 54-93]
 • شریفی، گیسو تحلیل قافیه و ردیف در کلیات شمس [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 95-126]
 • شریفی، محمد ترادف در زبان عربی [دوره 7، شماره 29، 1391، صفحه 156-185]
 • شیرمحمدی، شیما بررسی رمز و نماد در حدیقه سنایی [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 49-72]
 • شعبانپور، فروغ بررسی عناصر داستانی در رمان نیمه غایب حسین سناپور [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 101-124]
 • شعبانلویی، رقیه بازتاب وضعیت موقتی مهاجرت در زمان ـ مکان روایی رمان های مهاجران افغان [دوره 10، شماره 40، 1394، صفحه 73-102]
 • شمسی پور، معصومه نقد و بررسی سه ترجمه معاصر(مطالعه موردی الهی قمشه ای، فولادوند، آیتی) [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 63-80]
 • شمسی پورلنگرودی، زهرا تحلیل تشبیه از منظر تصویر و مضمون در «ناظر و منظور» [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 132-153]
 • شهبازی، زهرا مظاهر تأمل از نقطه نظر آموزه های دینی در قصیده طلاسم إیلیا أبو ماضی [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 109-135]
 • شهسواری، علی طنزپردازان معاصر [دوره 5، شماره 21، 1389، صفحه 89-114]

ص

 • صابری، علی بررسی مهم ترین مضامین مقاومت در اشعار توفیق زیّاد [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 34-48]
 • صابری، علی صنعت تکرار، انواع و کاربردهای آن در بدیع [دوره 7، شماره 27، 1391، صفحه 38-51]
 • صابری، علی مضامین و ساختار های شعر مقاومت در ادب راشد حسین [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 36-52]
 • صابری، علی بررسی ویژگی های حماسه در «ملحمة عید الغدیر» اثر بولس یوسف سلامه [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 60-76]
 • صابری، علی نقد و بررسی آراء نحویان درباره لفظی یا معنوی بودن اضافه مصدر [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 32-52]
 • صابری، علی تاریخ تعلیل در نحو [دوره 9، شماره 37، 1393، صفحه 69-94]
 • صابری، علی نمودهای دادوستد فرهنگی بین ادبیات عرب و ادبیات غرب [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 39-60]
 • صابری، علی فرانقد ادبی در آثار سیدمرتضی(ره) [دوره 10، شماره 40، 1394، صفحه 103-132]
 • صابری، علی چالش ها و راه کارهای مترجمان قرآن در برگردان فعل های دو مفعولی به فارسی [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 27-50]
 • صابری، علی نقد و تحلیل آراء زبان شناختی ابن خالویه در باره وقف در قرائت [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 59-82]
 • صادقی، حامد شعرمطلوب از دیدگاه "حضرت امام جعفرصادق" (ع) [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 53-80]
 • صادقی، زهرا استعاره های قرآنی از منظر تفسیر و تأویل [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 125-148]
 • صادقی، مریم تحلیل شخصیت رستم در نبرد با سهراب [دوره 7، شماره 27، 1391، صفحه 1-17]
 • صادقی، معصومه بررسی تطبیقی مولفه‌های رمانتیسم در سروده‌های «احمد شاملو» و «نزار قبانی» [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 137-158]
 • صادقی، معصومه بررسی تطبیقی عنصر شخصیت در رمان های «دا» و «أم سعد» [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 131-152]
 • صادقی بنیس، شیما بررسی تطبیقی مولفه‌های رمانتیسم در سروده‌های «احمد شاملو» و «نزار قبانی» [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 137-158]
 • صادق زاده، محمود بررسی ویژگی های سبکی و تحلیل محتوایی شعر سپیده کاشانی (1313-1371) [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 36-57]
 • صادقی گیوی، مریم مدیریت سیاسی بر ناشناخته ها در کلیله و دمنه [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 18-33]
 • صادقی گیوی، مریم تدابیر حکومتی غزنویان در تاریخ بیهقی [دوره 5، شماره 21، 1389، صفحه 1-16]
 • صادقی گیوی، مریم تحلیل مبانی اندیشه‌های خرد گرایی در شاهنامه فردوسی [دوره 4، شماره 17، 1388، صفحه 16-38]
 • صادقی گیوی، مریم بررسی انتقادی کاستی ها و معایب روش و محتوا در متون تاریخی [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 33-68]
 • صالح، حلوه بررسی و تحلیل بازتاب جنگ جهانی دوم در دو رمان سووشون و المصابیح الزرق [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 109-138]
 • صالح بک، مجید نقد و بررسی عناصر سازندۀ رمان «الذین یحترقون» [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 61-88]
 • صحاوی، شهرام بررسی تطبیقی نیکی و پلیدی در دو حماسه شاهنامه فردوسی و سرود نیبلونگن [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 58-71]
 • صدری، جعفر شعرمطلوب از دیدگاه "حضرت امام جعفرصادق" (ع) [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 53-80]
 • صفاکیش، حمیدرضا مسجد و نماد تاریخی آن در قرن اول هجری [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 103-120]
 • صفیئی، کامبیز توضیح و معرفی متدولوژی رمزگان پنج‌گانة رولات بارت با نمونة عملی از نمایشنامة فیزیکدانها اثر فریدریش دورنمات [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 140-162]
 • صفیئی، کامبیز بررسی «داستان در داستان» در ادبیات ایران و آلمان (با تمرکز بر ریشه‌های شرقی آن) [دوره 9، شماره 37، 1393، صفحه 147-174]

ض

 • ضیمران، محمد هنر مدرن و جنبش های تأثیر گذار بر آن [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 150-174]

ط

 • طاووسی، محمود لحن حماسی در اشعار دکتر مظاهر مصفّا [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 9-34]
 • طحانی، حماسه مطالعه نمونه های جاندار انگاری در اسطوره ها و ادبیات ایران [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 95-109]
 • طهماسبی، فرهاد نقش واهمیت فردیت خلاق وصاحب سبک ابوالفضل بیهقی در سیر تحول سبک نثر فارسی [دوره 5، شماره 21، 1389، صفحه 52-74]
 • طهماسبی، فرهاد تأملی بر وجوه بلاغی در نثر آهنگین ابراهیم گلستان [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 41-57]

ظ

 • ظهیری فرد، نسرین مقایسه ی ادبیات ضد جنگ در آثار اریش ماریا رمارک و ولفگانگ بورشرت [دوره 7، شماره 29، 1391، صفحه 110-127]

ع

 • عابدی فیروز جایی، حمید روش و جایگاه ادبی حمزه اصفهانی در روایت و شرح دیوان ابو نواس [دوره 7، شماره 29، 1391، صفحه 128-155]
 • عباسی، سمیه سیمای مرگ در اشعار بدر شاکرسیّاب [دوره 5، شماره 20، 1389، صفحه 94-109]
 • عباسی، نجات بازنگری ترجمه «ما» در ده جزء اول قرآن کریم؛ مطالعه موردی ترجمه های فولادوند و قمشه ای [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 103-115]
 • عباسی سمنانی، زهرا فلسطینیات در اشعار سُلافِه حَجاوِی [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 123-146]
 • عبداللهی، سعید تأثیر ادیان و فرهنگ ها بر اندیشه و افکار میخائیل نعیمه [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 45-66]
 • عبدالمحمدی، حمیدرضا ترادف در زبان عربی [دوره 7، شماره 29، 1391، صفحه 156-185]
 • عبدالمحمدی، حمیدرضا ابن معتز، وصافی چیره دست در وصف مظاهر طبیعت [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 141-162]
 • عثمان، حمزه احمد بررسی توصیفی- تحلیلی التزام سیاسی در شعر عزالدین مهیوبی [دوره 10، شماره 40، 1394، صفحه 9-24]
 • عشقی سردهی، علی نقد شخصیت ویس از منظر امنیت عاطفی [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 111-128]
 • عظیمی، زهرا بررسی دغدغه ها و مشکلات زنان در آثار « چراغ ها را من خاموش می کنم» و « عادت می کنیم» زویا پیرزاد [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 113-137]
 • عظیمی اقدم، مریم فرجام شناسی در الهی نامه و مصیبت نامه عطار نیشابوری [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 18-44]
 • علی مددی، منا مرگ قصیده (نگاهی به چرایی زوال قصیدۀ مدحی در دورۀ معاصر با رویکرد دیرینه‌شناسانۀ میشل فوکو) [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 87-110]
 • علوی، سید محمد مدیریت استرس [دوره 5، شماره 18، 1389، صفحه 133-143]

غ

 • غفاری فرد، عباسقلی حروفیّه : فرقه ای سست پندار در باور مذهبی،پایدار و استوار د ر مبارزات اجتماعی [دوره 5، شماره 21، 1389، صفحه 17-40]
 • غلامی، راحله سبک زبان و مطالعة نمود معنایی آن در شخصیت‌پردازی دو داستان از مثنوی معنوی براساس فرانقش‌های نظام گذرایی [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 61-82]

ف

 • فاتحی نژاد، عنایت الله روش و جایگاه ادبی حمزه اصفهانی در روایت و شرح دیوان ابو نواس [دوره 7، شماره 29، 1391، صفحه 128-155]
 • فاتحی نژاد، عنایت الله بررسی مضمون کودک در شعر عبدالکریم کرمی [دوره 10، شماره 40، 1394، صفحه 25-49]
 • فاتحی نژاد، عنایت الله کتاب العقدالفرید از ابن عبدربه در ترازوی نقد [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 35-59]
 • فاتحی نژاد، عنایت اله ایرانیان پیشگامان نهضت فرهنگی_ادبی (سده های 2و3ق) [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 73-92]
 • فاتحی نژاد، عنایت اله بررسی و آنالیز ساختار نسیب در شعرجاهلی [دوره 4، شماره 17، 1388، صفحه 39-56]
 • فاضل زاد، آرمین گوته و مشرق زمین [دوره 5، شماره 21، 1389، صفحه 41-51]
 • فاضل نیا، مختار نقد و تحلیل آراء زبان شناختی ابن خالویه در باره وقف در قرائت [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 59-82]
 • فتحی، مهدی بیان چند نکته اجتماعی، اخلاقی در برخی از متون ادب فارسی (با تأکید بر مفهوم شهروندی) [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 17-35]
 • فتوکیان، سید منصور بررسی زیبایی شناسانه ی اشعارعاشورایی فدایی مازندرانی از منظر آرایه های معنوی سنتّی و نو ( ایهام ، لفّ و نشر ، حس آمیزی و پارادوکس ) [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 35-52]
 • فرزانه، سارا صیرورت در اشعار خاقانی با نگاهی به دیدگاههای قدما [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 9-25]
 • فرزانه، سید بابک ابو سعید سیرافی و شرح کتاب سیبویه [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 9-29]
 • فرهمند، رویین تن تأثر قاآنی از حافظ [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 128-149]
 • فرهمند، محمد الفیّه «نیّر» و جایگاه آن در بین انواع ادبی [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 42-57]
 • فروزان، معصومه چالش ها و راه کارهای مترجمان قرآن در برگردان فعل های دو مفعولی به فارسی [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 27-50]
 • فیضی نیکچه، شهرزاد تحلیل جایگاه شخصیت زنان در ادبیات پایداری با تکیه بر رمان «دخیل عشق» [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 33-66]
 • فیلی، علی بررسی مهم ترین مضامین مقاومت در اشعار توفیق زیّاد [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 34-48]
 • فلاح، ابراهیم نقد و بررسی سه ترجمه معاصر(مطالعه موردی الهی قمشه ای، فولادوند، آیتی) [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 63-80]
 • فلاحی، کتایون مدیحه سرایی اصفهانیان عربی سرای در عصر عباسی [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 121-139]
 • فلاحی، کتایون وصف طبیعت در اشعار اصفهانیان عربی سرای سده چهارم تا ششم هجری [دوره 5، شماره 18، 1389، صفحه 106-120]
 • فلاحی، کتایون نگاهی جامعه شناختی بر مقامات بدیع الزمان همدانی [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 139-164]
 • فلّاحی، کتایون بازخوانی شخصیت‌های قرآنی در شعر پایداری محمود درویش [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 71-90]

ق

 • قاسم بروجردی، اردشیر بررّسی پیدایش و جایگاه جام مقدّس در رمانهای شهسواری آرتور در ادبیّات آلمانی [دوره 5، شماره 18، 1389، صفحه 67-80]
 • قاسمی حاجی آبادی، لیلا تأثیر ادیان و فرهنگ ها بر اندیشه و افکار میخائیل نعیمه [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 45-66]
 • قاسمی حاجی آبادی، لیلا فلسطینیات در اشعار سُلافِه حَجاوِی [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 123-146]
 • قاسمی حاجی آبادی، لیلا سنّت و نوآوری در اشعار حسن عطار [دوره 10، شماره 41، 1394، صفحه 105-120]
 • قائمی، فرزاد نقدی بر خوانشهای تاریخ گرایان و اسطوره گرایان از محور طولی روایات شاهنامه و طرح الگویی جدید، بر اساس روش توصیفی [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 124-141]
 • قائمی، فرزاد کهن الگوی شهر پردیسی و انواع و نمودهای آن در فرهنگ ایرانی و ادبیات کهن فارسی [دوره 4، شماره 17، 1388، صفحه 128-145]
 • قبادی، حسینعلی بررسی و تحلیل بازتاب جنگ جهانی دوم در دو رمان سووشون و المصابیح الزرق [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 109-138]
 • قبچاق شاهی مسکن، علی تحلیل ساختاری قصه «بهرام گور»در هقت پیکر نظامی بر اساس «سفرنویسنده»کریستوفر ووگلر [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 67-100]
 • قدمی، حسین واکاوی پدیده زبانی ترادف در ترجمه قرآن کریم (بررسی موردی در ترجمه مکارم وخرمشاهی ) [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 81-102]
 • قدمی، حسین زیباشناختی واژگان قرآنی در پرتو ادبیات تازی وپارسی با موضوع آرایه تشخیص personification [دوره 14، شماره 49، 1398، صفحه 101-122]
 • قربانی، خاور تأثیر عادت واره های اجتماعی در شکل گیری تشبیهات حسن غزنوی [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 93-111]
 • قربان پور، حمید بررسی و نقد ترجمه های معاصر از آیات ششم و هفتم سوره طارق [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 123-151]
 • قربانی پور، زهرا نقد و بررسی روانکاوانه شخصیت رستم و سهراب(بر اساس داستان رستم و سهراب) [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 120-155]
 • قربانی پور، زهرا آسیب‌شناسی پژوهش‌های فردوسی‌شناسی (از سال 1357 تا سال 1387) [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 91-107]
 • قربانی زرین، باقر وصایت حضرت علی (ع) و بازتاب آن در شعر پارسی تا پیش از دورۀ صفویه [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 1-17]
 • قربانی زرین، باقر نخستین منظومه ی نحوی در ادبیات عربی [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 1-5]
 • قربانی زرین، باقر تبیین رویکرد ادبی ابن شهرآشوب مازندرانی و بررسی سروده های وی [دوره 8، شماره 33، 1392، صفحه 91-104]
 • قربانی زرین، باقر انواع نمادها در شعر معاصر عربی [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 9-27]
 • قُملاقی، فتانه تطبیق مؤلفه های ناتورالیسم با آثار صادق چوبک [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 95-121]
 • قنبری، بخشعلی بررسی مبانی دعا از منظر مولوی با تأکید بر مثنوی [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 38-61]
 • قوانلو، فاطمه اعتباریات قبل از اجتماع از نظر علامه طباطبایی [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 77-103]
 • قویمی، مهوش تحلیل داستان کوتاه شهری چون بهشت اثر سیمین دانشور [دوره 10، شماره 41، 1394، صفحه 9-26]
 • قیوم زاده، محمود جستاری در ادبیات عرفانی محقق اردبیلی با نگاهی به کتاب ریاض العارفین [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 119-129]

ک

 • کاشانی، زینب السادات بررسی آرمان شهر (مدینۀ فاضله) در اشعار قیصر امین‌ پور براساس آراء فارابی [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 83-99]
 • کیانی، ایرج نقد شخصیت ویس از منظر امنیت عاطفی [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 111-128]
 • کیانی، مرضیه نگاهی تأویلی به امثال ظاهره در قرآن [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 76-99]
 • کتایون نیلوفری، همایون سیر تحول " ماتیو دولارو" در " راه های آزادی" اثر ژان پل سارتر [دوره 5، شماره 18، 1389، صفحه 121-132]
 • کریمی، احمد تحلیل تشبیه از منظر تصویر و مضمون در «ناظر و منظور» [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 132-153]
 • کریمی، احمد تحلیل قافیه و ردیف در کلیات شمس [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 95-126]
 • کرم زادگان، زهرا نقد و بررسی عناصر سازندۀ رمان «الذین یحترقون» [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 61-88]
 • کریمی کیوی، ژاله تحلیل کاربردی ارسال‌المثل در شعر صائب تبریزی [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 129-151]
 • کندی، حسینعلی تصّوف و تشیّع و بعد فلسفی و انسان گرایانه حروفیان(حروفیّه) [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 97-122]

گ

 • گذشتی، محمدعلی بیان چند نکته اجتماعی، اخلاقی در برخی از متون ادب فارسی (با تأکید بر مفهوم شهروندی) [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 17-35]
 • گذشتی، محمدعلی دو خورشید در یک آسمان ، سنجش اندرزهای فردوسی در شاهنامه و سعدی در بوستان [دوره 5، شماره 20، 1389، صفحه 1-29]
 • گذشتی، محمدعلی فردوسی و زُروانیه بررسی تأثیرپذیری فردوسی از آیین زُروانی [دوره 4، شماره 17، 1388، صفحه 1-15]
 • گذشتی، محمد علی سیمای آیدا در شعر شاملو [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 1-13]
 • گذشتی، محمد علی تحلیل کاربرد شناختی طنز در شعر احمد شاملو [دوره 8، شماره 33، 1392، صفحه 37-62]
 • گذشتی، محمد علی ساختار و کار کرد بند (پاراگراف)و گونه های آن در متون معاصر [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 9-32]
 • گذشتی، محمد علی بررسی آرمان شهر (مدینۀ فاضله) در اشعار قیصر امین‌ پور براساس آراء فارابی [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 83-99]
 • گودرز پروری، پرناز هنر مدرن و جنبش های تأثیر گذار بر آن [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 150-174]
 • گودرز پور عراق، افسون تطبیق دو اثر منظوم "تریستان و ایزولد" اثر گوتفرید فون اشتراسبورگ و "ویس و رامین" از فخرالدین اسعد گرگانی [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 56-76]

ل

 • لاجوردی، شهرزاد تحلیل داستان کوتاه شهری چون بهشت اثر سیمین دانشور [دوره 10، شماره 41، 1394، صفحه 9-26]
 • لاری دشتی، خاتون ابو سعید سیرافی و شرح کتاب سیبویه [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 9-29]
 • لرستانی، نرگس بررسی توصیفی- تحلیلی التزام سیاسی در شعر عزالدین مهیوبی [دوره 10، شماره 40، 1394، صفحه 9-24]
 • لطفی، اعظم مطالعه رئالیستی رمان های «شکر تلخ» و «گزنه» از جعفر شهری [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 101-129]

م

 • ماحوزی، مهدی لحن حماسی در اشعار دکتر مظاهر مصفّا [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 9-34]
 • مالمیر، سکینه خاور دوستی و توجه به شرق در شعر احمد شوقی و محمد تقی بهار [دوره 8، شماره 33، 1392، صفحه 137-157]
 • ماهیار، عباس صیرورت در اشعار خاقانی با نگاهی به دیدگاههای قدما [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 9-25]
 • متولی، حدیثه نگاهی جامعه شناختی بر مقامات بدیع الزمان همدانی [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 139-164]
 • متولی، حدیثه بررسی توصیفی- تحلیلی التزام سیاسی در شعر عزالدین مهیوبی [دوره 10، شماره 40، 1394، صفحه 9-24]
 • متولی، حدیثه موتیف شخصیت‌های قرآنی در شعر پایداری سمیح القاسم [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 153-175]
 • مجاهد، مختار مضامین و ساختار های شعر مقاومت در ادب راشد حسین [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 36-52]
 • مجاهد، مختار بررسی مضمون کودک در شعر عبدالکریم کرمی [دوره 10، شماره 40، 1394، صفحه 25-49]
 • محبیان، امیر انتقادات لئو اشتراوس بر ترقی‌خواهی [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 63-87]
 • محمدی، احمد مطالعه‌ی شناختی افعال استعاری در قرآن کریم [دوره 14، شماره 49، 1398، صفحه 123-144]
 • محمدیان، بتول انعکاس فرهنگ عامه در منظومه ی خسرو وشیرین نظامی به همراه شرح و توضیح و نقد و زیباشناسی نمونه ها [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 53-75]
 • محمدی درخشش، خدیجه ابن معتز، وصافی چیره دست در وصف مظاهر طبیعت [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 141-162]
 • محمدزاده، الناز بررسی کتاب اسراالتوحید از دیدگاه کنش اجتماعی [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 12-37]
 • محمودی، علی اصغر بررسی اندیشه و ذهن در موسیقی شعر با توجه به غزلیات شمس [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 1-33]
 • محمودی، مرتضی گفتمان و همگرایی زبانهای فارسی و تاجیکی از دیرباز تاکنون [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 54-72]
 • محمودی، ملوک بررسی رابطه‏ی فرهنگ‏شناسی وزارت با اوج و فرود متون ادبی با تکیه برحکایتی از مثنوی [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 102-127]
 • مرادی، مریم مطالعه‌ی شناختی افعال استعاری در قرآن کریم [دوره 14، شماره 49، 1398، صفحه 123-144]
 • مرتضوی، جمال الدین بررسی دغدغه ها و مشکلات زنان در آثار « چراغ ها را من خاموش می کنم» و « عادت می کنیم» زویا پیرزاد [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 113-137]
 • میرزا مهدی اصفهانی، مهناز بررسی تطبیقی ازهار گلشن با گلشن راز شیخ محمود شبستری [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 23-45]
 • مرشدی، سیاوش تآثیر اشعار جامی (دیوان و هفت اورنگ) بر تصویرهای شاعرانه هفت منظرهاتفی... [دوره 7، شماره 27، 1391، صفحه 18-37]
 • مرشدی، سیاوش بررسی ویژگیهای سبکی اشعار باقی ماندۀ دورۀ اول ادبیات فارسی (طاهریان و صفاریان) [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 121-144]
 • مشهور، پروین دخت تحلیل مؤلفه های کارناوالی در مجموعۀ هوای تازه از احمد شاملو؛ با رویکرد به آراء باختین [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 69-94]
 • مطیعی، زهرا بررسی تطبیقی عنصر شخصیت در رمان های «دا» و «أم سعد» [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 131-152]
 • معتمدی، پرویز مقایسه ی ادبیات ضد جنگ در آثار اریش ماریا رمارک و ولفگانگ بورشرت [دوره 7، شماره 29، 1391، صفحه 110-127]
 • معصومی، جمشید سانسور و اقسام و روش های آن [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 163-184]
 • معظمی فراهانی، بیتا ویکتور هوگو، نویسنده ی قهرمان پروریا قهرمان سخنوری [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 84-95]
 • مکی آبادی، طیبه بررسی مبانی دعا از منظر مولوی با تأکید بر مثنوی [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 38-61]
 • منتظری، نیره بررسی و نقد اطناب در مثنوی مولوی با تکیه بر ابیات دفتر اول و دوم [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 56-81]
 • منصوریان سرخگریه، حسین رویای اسطوره ها در شاهنامه [دوره 5، شماره 18، 1389، صفحه 81-105]
 • مهاجر نوعی، زهرا سنّت و نوآوری در اشعار حسن عطار [دوره 10، شماره 41، 1394، صفحه 105-120]
 • مهاجر نوعی، زهرا نوآوری های شاعرانه عبدالباقی عمری [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 111-128]
 • موسوی، سیده زهرا بررسی اسلوب و مضامین شعری عبدالعظیم ربیعی در مدح و رثاء اهل بیت(ع) [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 100-118]
 • مولایی، معصومه طرح وجدال در داستان غریبه درشهر [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 9-38]

ن

 • ناظم، الهام معناو مفهوم آموزه ی آرمان گونه ی ابرمرد در اندیشه ی نیچه وشاملو [دوره 8، شماره 33، 1392، صفحه 63-90]
 • ناظم، الهام نسبت «قدرت، اراده و ارزش» در اندیشه نیچه و شاملو [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 9-31]
 • ناظمیان، رضا خوانش نمادین غرب در داستان‌های "فارسی شکر است" از محمد علی جمال زاده و " قندیل ام هاشم " از یحیی حقی [دوره 10، شماره 40، 1394، صفحه 51-72]
 • نبی لو، شهناز بازنگری ترجمه «ما» در ده جزء اول قرآن کریم؛ مطالعه موردی ترجمه های فولادوند و قمشه ای [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 103-115]
 • نجاری، محمد بررسی ویژگیهای سبکی اشعار باقی ماندۀ دورۀ اول ادبیات فارسی (طاهریان و صفاریان) [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 121-144]
 • نجفی افرا، مهدی هرمنوتیک یا تاویل و تفسیر از دیدگاه ابن عربی [دوره 5، شماره 20، 1389، صفحه 126-154]
 • نجفی افرا، مهدی خیال و تناقض نمائی در عرفان ابن عربی [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 73-96]
 • نجفی عرب، ملاحت زبان و جنسیت در رمان شوهر آهو خانم [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 1-17]
 • نجفی عرب، ملاحت تحلیل زندگی، شخصیت و جایگاه علمی و ادبی راوندی [دوره 4، شماره 17، 1388، صفحه 79-100]
 • نجفی عرب، ملاحت نقد و بررسی جنبه های ادبی اشعار میرزاده عشقی [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 9-34]
 • نصیر اوغلی خیابانی، صدیقه ارادت قلبی شهریار به مولا علی (ع) [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 34-55]
 • نیکنام، تینا واقع گرایی در شعر نو [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 95-122]
 • نوریان، سید مهدی معرّفی جُنگ خطّی 651 کتابخانة مجلس با نگاهی به ارزش‌های ادبی و پژوهشی آن [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 73-94]
 • نوروزی، خورشید انتخاب عناوین تازی و تالیف کتب عربی و فارسی در ایران [دوره 5، شماره 21، 1389، صفحه 75-87]
 • نوروزیان، سید یاسر معرفی و شرح سخنان، حالات و اندیشه های شیخ ابو العبّاس قصّاب آملی [دوره 5، شماره 18، 1389، صفحه 1-23]

و

 • وظیفه، سوره بررسی اسلوب و مضامین شعری عبدالعظیم ربیعی در مدح و رثاء اهل بیت(ع) [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 100-118]
 • وفایی، ویدا بررسی موارد زمان پریشی در رمان "خورشید"، براساس نظریه ی زمان روایی ژرار ژنت [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 159-180]
 • وفایی، ویدا مطالعه رئالیستی رمان های «شکر تلخ» و «گزنه» از جعفر شهری [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 101-129]
 • ولوی، سیمین ابتکار زمخشری در مقامه نویسی [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 72-82]
 • ولوی، سیمین بررسی فرجام اندیشی دربرخی از سروده های دوره جاهلیت [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 73-94]

ه

 • هاشمی، سید محسن بررسی فضایل امام علی (ع) در قصاید "علویات سبع" ابن أبی الحدید با استناد به روایات [دوره 5، شماره 20، 1389، صفحه 172-192]

ی

 • یوزباشی، مریم شخصیت پردازی زنان در سه رمان جنگ ایران [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 1-16]
 • یوسفی، زهره بررسی برخی داستانهای کوتاه گلشیری با توجه به جریانهای فکری معاصر [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 41-80]
 • یوسف فام، عالیه بررسی کتاب اسراالتوحید از دیدگاه کنش اجتماعی [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 12-37]
 • یوسف فام، عالیه فرجام شناسی در الهی نامه و مصیبت نامه عطار نیشابوری [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 18-44]
 • یوسف فام، عالیه غربت روح در مثنوی مولوی [دوره 7، شماره 27، 1391، صفحه 92-114]
 • یوسف قنبری، فرزانه چرا منظومه خسرو و شیرین نظامی دو صدایی است؟ [دوره 5، شماره 18، 1389، صفحه 24-38]