بر اساس نویسندگان

آ

 • آتش وحیدی، ندا [1] استادیار زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • آریان سرشت، زهرا [1] دانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • آعبدالله، معصومه [1] دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ا

ب

پ

ت

ث

 • ثروت ثمرین، فرزانه [1] دانشآموخته مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ج

ح

خ

د

ذ

ر

ز

 • زیار، محمد [1] استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • زارع، معصومه [1] دانشجوی مقطع دکتری زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

س

ش

ص

ض

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

 • لاجوردی، شهرزاد [1] دانشجوی دکترای زبان وادبیات فرانسه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات
 • لاری دشتی، خاتون [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران شمال
 • لرستانی، نرگس [1] دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
 • لطفی، اعظم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

م

ن

و

 • وظیفه، سوره [1] دانش آموخته ی مقطع کارشناس ی ارشد رشته زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • وفایی، ویدا [1] استادیار زبان و ادبیات فارسی-دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
 • وفایی، ویدا [1] استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • ولوی، سیمین [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • ولوی، سیمین [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ه

 • هاشمی، سید محسن [1] دانش آموخته مقطع دکتری رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اس می واحد علوم و تحقیقات تھران

ی

 • یوزباشی، مریم [1] دانشجوی مقطع دکتری رشته زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
 • یوسفی، زهره [1] دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی واحد تهران مرکزی
 • یوسف فام، عالیه [1] استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • یوسف فام، عالیه [1] استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • یوسف فام، عالیه [1] عضو هئیت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • یوسف قنبری، فرزانه [1] دانش آموخته مقطع دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی