دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-145 
1. سیمای آیدا در شعر شاملو

صفحه 1-13

محمد علی گذشتی؛ بهروز رومیانی


5. شخصیّت و شخصیّت پردازی در رمان «ملکوت»

صفحه 102-119

بیتا اسدزاده گودرزی؛ ابراهیم ابراهیم تبار