دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-111 
1. زبان و جنسیت در رمان شوهر آهو خانم

صفحه 1-17

احمد حسنی رنجبر؛ ملاحت نجفی عرب


4. بررسی رمز و نماد در حدیقه سنایی

صفحه 49-72

احمد خیالی خطیبی؛ شیما شیرمحمدی