دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-191 
6. تأثر قاآنی از حافظ

صفحه 128-149

کاووس رضایی؛ رویین تن فرهمند


7. هنر مدرن و جنبش های تأثیر گذار بر آن

صفحه 150-174

پرناز گودرز پروری؛ محمد ضیمران