دوره و شماره: دوره 6، 24-25 - شماره پیاپی 24، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-196 (پاییز و زمستان) 
1. شخصیت پردازی زنان در سه رمان جنگ ایران

صفحه 1-16

مریم یوزباشی؛ حسین بهزادی اندوهجردی