دوره و شماره: دوره 5، شماره 21، اسفند 1389، صفحه 1-222 
تدابیر حکومتی غزنویان در تاریخ بیهقی

صفحه 1-16

مریم صادقی گیوی؛ بهاره پرهیزگاری