دوره و شماره: دوره 5، شماره 21، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-222 
1. تدابیر حکومتی غزنویان در تاریخ بیهقی

صفحه 1-16

مریم صادقی گیوی؛ بهاره پرهیزگاری