دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-143 
5. رویای اسطوره ها در شاهنامه

صفحه 81-105

حسین منصوریان سرخگریه؛ بحجت تربتی نژاد


8. مدیریت استرس

صفحه 133-143

شهلا سهرابی؛ سید محمد علوی