دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، بهار و تابستان 1393، صفحه 9-154 
1. نقد و بررسی واژگان و فرایندهای واجی در اشعار ظهیر فاریابی

صفحه 9-31

حجت الله بهمنی مطلق؛ یدالله بهمنی مطلق؛ ملیحه دانایی