دوره و شماره: دوره 9، شماره 37، پاییز و زمستان 1393، صفحه 9-180 
2. جامی و موسیقی

صفحه 41-67

یدالله بهمنی مطلق؛ محمد رضا سام خانیانی


3. تاریخ تعلیل در نحو

صفحه 69-94

علی صابری؛ فاطمه حاجی اسدالهی