دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، بهار و تابستان 1394، صفحه 9-164 
4. بررسی ظرفیّت های فیلم نامه نویسی نفثة المصدور

صفحه 89-112

محمد علی خزانه دار لو؛ فخری رسولی گروی