دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، پاییز و زمستان 1394، صفحه 9-157 
1. بررسی توصیفی- تحلیلی التزام سیاسی در شعر عزالدین مهیوبی

صفحه 9-24

حمزه احمد عثمان؛ مسعود باوان پوری؛ نرگس لرستانی؛ حدیثه متولی


2. بررسی مضمون کودک در شعر عبدالکریم کرمی

صفحه 25-49

عنایت الله فاتحی نژاد؛ مختار مجاهد