دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، پاییز و زمستان 1394، صفحه 9-157