دوره و شماره: دوره 10، شماره 41، پاییز و زمستان 1394، صفحه 9-149 
5. سنّت و نوآوری در اشعار حسن عطار

صفحه 105-120

زهرا مهاجر نوعی؛ لیلا قاسمی حاجی آبادی