دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، بهار و تابستان 1395، صفحه 9-145 
3. اسطوره کوه و نخستین زن کوهنورد شاهنامه

صفحه 51-70

احمد خیالی خطیبی؛ دلارام بغدادی