درباره نشریه

1- فصلنامه مطالعات نقد ادبی از طرف گروه های زبان و ادبیات فارسی و زبان و ادبیات عرب دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی منتشر می شود.

 

2- این مجله از ابتدای تاسیس تا سال 1392 با عنوان فصلنامه پژوهش ادبی منتشر می شد و از سال 93 به بعد با عنوان  مطالعات نقد ادبی فعالیت دارد.

 

3- صاحب امتیاز این مجله دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی است.

 

4- مدیرمسئول مجله آقای دکترمحمد اکوان و سردبیر آقای دکتر موسی ملایری و مدیر داخلی مجله آقای نادر قلیزاده است.

 

5- فقط عنوان این نشریه بر اساس نامه شماره  3/18/40124 مورخه 22/3/1392 مدیر کل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از «پژوهش ادبی» به «مطالعات نقد ادبی» تغییر یافته است و رتبه علمی ـ پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ندارد.