اهداف و چشم انداز

معرفی اهداف مجله :

-        نقد ، بررسی و تحلیل آثار ادبی به منظور گسترش دیدگاه انتقادی در میان استادان و

دانشجویان.

-        پژوهشی در متون کهن ادبی و معرفی آراء و نظریه های پیشتازان عرصه ادبیات.

-        نشر نظریه های نوین ادبی و برقراری ارتباط بین پژوهشگران حوزه ی ادبیات.

-        معرفی شخصیت های ادبی و آثار آنان.