راهنمای نویسندگان

مولف محترم ، لطفا قبل از ارسال مقاله به توضیحات ارائه شده در قسمت: اطلاعات نشریه / اخبار و اعلانات ، توجه نموده و اقدام فرمایید.

 

الگوی تدوین مقالات فصلنامه

1-     عنوان مقاله : گویا وبیانگر محتوای مقاله باشد .

2-     چکیده : حداکثر شامل 15 سطر وبیانگر کلیت مقاله باشد .

3-     واژه های کلیدی : بین 3 تا 5 واژه – کاملاً مرتبط باعنوان مقاله باشد .

4-     مقدمه : شامل طرح مبانی نظری مساله ای که مقاله به منظور پاسخگویی به آن نوشته شده است .

5-     متن مقاله : حداکثر شامل 20 صفحه باشد .

6-     ارجاعات درمتن مقاله : وداخل پرانتز به ترتیب نام مشهور نویسنده ، سال چاپ وشماره جلد وصفحه درج می گردد . ذکر نام کتاب درارجاعات داخل متن درصورتی ضروری است که ازدویا چند اثر یک نویسنده درمقاله استفاده شده باشد . درصورت استفاده ازمنابع لاتین تنها شماره جلد وصفحه به لاتین می آید . مانند : ( دکارت ، 86/1 ) ونام لاتین نویسنده درپایین صفحه وبادرج شماره ذکر می شود .

  • درصورت تکرار منبع  بدون فاصله ، ازواژه ی « همو» برای پرهیز ازتکرار نام نویسنده ، « همان » برای عدم تکرار نام نویسنده وکتاب به همراه شماره جلد وصفحه ، داخل پرانتز استفاده میشود .

7-     نتیجه : باید متن نتیجه ازمطالب مندرج درمقاله اخذ شده باشد .

8-     منابع : الف : درمنابع پایانی به ترتیب نام خانوادگی مولف ، نام کوچک ، نام کامل کتاب ، نام محقق یامترجم ، محل چاپ وتاریخ چاپ آورده شود ولازم است درتنظیم نام ترتیب الفبایی رعایت گردد .

ب : مجلات فارسی یازبان اصلی : به ترتیب : نام مشهور نویسنده ، عنوان مقاله داخل گیومه ، نام مجله ایرانیک یاایتالیک ، ناشر ، شماره مسلسل تک شماره ، ماه یافصل انتشار ذکر می گردد .

ج : مقالات الکترونیکی به ترتیب : نام خانوادگی ، نام مولف ، عنوان مقاله ، نام نشریه ، دوره ، شماره ، ماه ، سال ، شماره ی صفحه ونشانی سایت اینترنتی ذکر می شود .

9- عنوان مقاله : به زبان انگلیسی

10- چکیده مقاله : باید دقیقاً ترجمه ی چکیده ی فارسی به زبان انگلیسی درحداکثر 150 کلمه باشد .

11- واژه های کلیدی : باید دقیقاً ترجمه واژه های کلیدی فارسی به زبان انگلیسی باشد .

* مقالاتی که به زبان انگلیسی ، عربی یا .... تهیه می گردند ، باید درصفحه آخر مقاله چکیده ای به فارسی داشته باشند .

 

اختصارات :

ج                 جلد                                                                 س                  سال

ش               شمسی                                                          بی تا               بدون تاریخ

ق                 قمری                                                              د                     درگذشت

م                 میلادی                                                             نک                  نگاه کنید به

ص              صفحه                                                               قس                 مقایسه کنید با 

شم              شماره                                                            همانجا                جلد وصفحه پیشین