اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر لطیفه سلامت باویل

زبان وادبیات فارسی استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

padabiauctb.ac.ir
0000-0001-9416-3748

سردبیر

دکتر علی صابری

فلسفه دانشیار،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

dr_saberi_43yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

احمد حسنی رنجبرهرمزآباد

فرهنگ عربی استاد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

info1iauctb.ac.ir

محمد علی گذشتی

ادبیات فارسی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

moh.gozashtiiauctb.ac.ir

باقر قربانی زرّین

ادبیات عرب دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

bag.qorbanizariniauctb.ac.ir

عنایت الله فاتحی نژاد

ادبیات عرب دانشیار،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

info2iauctb.ac.ir

علی اصغر حلبی

مطالعات اسلامی استادیار،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ali.halabiiauctb.ac.ir

میر منصور ثروت

ادبیات فارسی دانشیار،دانشگاه شهید بهشتی

info3iauctb.ac.ir

سید علی محمد سجادی

ادبیات فارسی دانشیار،دانشگاه شهید بهشتی

info4iauctb.ac.ir

احمد پاشا زنوس

ادبیات عرب دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)قزوین

info5iauctb.ac.ir

مریم صادقی گیوی

ادبیات فارسی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

info6iauctb.ac.ir

احمد رضی رشت آبادی

ادبیات فارسی دانشیار، دانشگاه گیلان

info7iauctb.ac.ir

ناصر نیکوبخت

ادبیات فارسی دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

info8iauctb.ac.ir

مدیر داخلی

نادر قلیزاده

فناوری اطلاعات کارشناس مجلات

d_adabyahoo.com