همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

نادر قلیزاده

فناوری اطلاعات کارشناس مجلات

d_adab@yahoo.com