فرایند پذیرش مقالات

شرایط پذیرش مقاله درفصلنامه مطالعات نقد ادبی

 

1-     مقاله ارسالی نباید همزمان برای نشریه دیگر ارسال شده باشد

2-     مقاله نباید قبلاً منتشر شده باشد

3-     مقاله باید روی یک طرف کاغذ A4 یاحاشیه 5/2 سانتیمتر ازچهار طرف وفاصله 8 میلی متر بین سطرها درمحیط Word 2000 بین 15 تا 20 صفحه تایپ شود ودردونسخه به همراه CD آن به دفتر ارسال شود .

4-     مشخصات نویسنده یانویسندگان : نام ، نام خانوادگی ، مرتبه دانشگاهی ، رشته تحصیلی ، نشانی محل کار ، تلفن ، نمابر وآدرس الکترونیکی قید گردد ونویسنده ی مقاله باید جهت درج مرتبه علمی خود ، کپی آخرین حکم کارگزینی خود راارسال دارد .

5-     بدیهی است کلیه مقالات ارسالی ، توسط داوران ارزیابی شده پس ازاعمال نظرات آنان توسط نویسنده وتایید هیات تحریریه درنوبت چاپ قرار خواهد گرفت

توجه : فصلنامه درویرایش مقالات آزاد است .

مسئولیت محتوا ومطالب هرمقاله برعهده نویسنده است .